Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 5 października 2017 r.

Pytanie 1 Kiedy informować właściwych terytorialnie OPS i PCPR o projekcie i udzielonych formach wsparcia?

Odpowiedź: W ramach kryteriów merytorycznych − specyficznych obligatoryjnych, projekt przewiduje informowanie właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie o projekcie i udzielonych formach wsparcia. Kryterium zobowiązuje Wnioskodawcę do spełnienia powyższego warunku, jednakże nie określa dokładnego jego terminu. IOK zaleca jednak nawiązanie takiej współpracy zarówno przed rozpoczęciem projektu, jak i w trakcie jego realizacji bowiem informacja o udzielonych formach wsparcia powinna być przekazywana na bieżąco.

 

Pytanie 2 Kiedy będą ogłoszone projekty miękkie pod „rewitalizację”?

Odpowiedź: Wszystkie niezbędne informacje na temat planowania konkursów rewitalizacyjnych w 2017 r są dostępne na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl w dokumencie pn. „Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 r.

 

Pytanie 3 Jak należy rozumieć podmiot nowo utworzony w ramach 2 typu operacji? Czy zarejestrowanie podmiotu integracji społecznej (np. utworzenie CIS – istnieje 2 tygodnie) jest nowo utworzonym podmiotem czy nie?

Odpowiedź: Podmiot, który powstał przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu traktujemy jako podmiot już funkcjonujący,  a nie jako podmiot nowo utworzony.

 

Pytanie 4  Czy osoby znajdujące się w I lub II profilu oddalenia od rynku pracy nie mogą w projekcie uczestniczyć ani w stażu, praktykach czy brać udziału w kursach zawodowych?

Odpowiedź: Dla osób bezrobotnych, dla których ustalono  I lub II profil pomocy można zastosować jedynie instrumenty: o charakterze społecznym, edukacyjnymzdrowotnym. Nie ma możliwości zastosowania dla tych osób instrumentów o charakterze zawodowym.

 

Pytanie 5 Czy dla kadry własnej planując dodatek do wynagrodzenia należy prowadzić ewidencję czasu pracy?

Odpowiedź: Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu muszą być ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z Kodeksem pracy oraz Kodeksem cywilnym.

 

Pytanie 6  Czy zlecając uczestnikom projektu prace interwencyjne zostanie spełnione kryterium wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, spełnienie wartości docelowej wskaźnika w zależności od grupy – co najmniej 22% lub 12%?

Odpowiedź: Formą zatrudnienia w kryterium efektywności zatrudnieniowej jest stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie podpisane bezpośrednio z uczestnikiem projektu. Uczestnika projektu, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął zatrudnienie na podstawie skierowania do prac interwencyjnych (np. finansowanego ze środków Funduszu Pracy lub w ramach innego projektu) beneficjent może wykazać jako uczestnika, który podjął pracę po zakończeniu udziału w projekcie, pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.