Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 5.10.2017 r.

Pytanie 1

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w ramach schematu A. Inwestycja realizowana jest Specustawą Drogową w związku z tym przy realizacji inwestycji metodą ZRiD nie jest wymagane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jakie dokumenty powinniśmy załączyć do wniosku o dofinansowanie w związku z załącznikiem nr 6 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością?

Odpowiedź 1

Zgodnie z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW w przypadku projektów polegających na przeprowadzeniu robót budowlanych (również jako robót towarzyszących przystosowaniu pomieszczeń do zakupywanego sprzętu, oraz w przypadku wszystkich innych typów projektów na wezwanie IOK/ION), Wnioskodawca/partnerzy zobowiązani są przedstawić Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (Załącznik nr 6), jest więc to załącznik obligatoryjny. W opisanym przypadku ww. oświadczenie należy wypełnić zgodnie z decyzją ZRiD.

 

Pytanie 2
Pytanie dotyczy kryteriów merytorycznych punktowych, dokładnie chodzi o "Analizę popytu". W jaki sposób oceniany będzie wzrost popytu w przypadku fundacji, która otwiera nowe miejsce (nowe camperowisko), które dotychczas nie funkcjonowało? Czy wzrost popytu odnoszony będzie do zera?

Odpowiedź 2

Kryterium merytoryczne punktowe „Analiza popytu”, oceniane będzie zgodnie z definicją w nim zawartą: „Ocenie będzie podlegać prognozowany wzrost popytu na usługi produkowane przez zrealizowany projekt, liczony jako procentowy wzrost liczby odwiedzających wspartą infrastrukturę w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu w stosunku do ostatniego roku przed realizacją projektu. Analiza popytu została przeprowadzona w sposób poprawny i jest wiarygodna (została wykonana na bazie wiarygodnych źródeł szacowanej liczby dodatkowych odwiedzających – poparta jest wynikami badań własnych, zleconych lub ogólnie dostępnych).

  • brak wzrostu – 0 pkt;
  • wzrost do 5% włącznie - 4 pkt;
  • wzrost powyżej 5% do 10% włącznie - 8 pkt;
  • wzrost powyżej 10% – 12 pkt”.

 

Pytanie 3

Czy dla projektu polegającego na budowie ścieżki rowerowej, planowanego do aplikowania w ramach Poddziałania 6.2.3 RPO WiM, schemat A, należy wybrać następujące wskaźniki:

- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok];

- liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby/rok]?

Jeśli tak, to w jaki sposób Wnioskodawca powinien monitorować wartość ww. wskaźników, skoro projekt dotyczy utworzenia infrastruktury technicznej w postaci ścieżki rowerowej, która będzie ogólnodostępna i niczym nie ogrodzona?

Odpowiedź 3

Przywołane wskaźniki są adekwatne dla projektu polegającego na budowie ogólnodostępnej ścieżki rowerowej, dlatego należy je wybrać we wniosku o dofinasowanie.

Zgodnie z zapisami INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU, każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wszystkich wskaźników produktu i rezultatu adekwatnych dla danego typu projektu zawartego w SzOOP RPO WiM oraz Regulaminie do konkursu w ramach danego Działania/Poddziałania. Ponadto, w polu opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru należy podać opis wybranego wskaźnika, zasadność jego wyboru oraz źródło pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji projektu (nazwę dokumentu). Źródłem danych nie może być studium wykonalności/biznes plan. Z dokumentu pochodzić będą dane, które później Wnioskodawca będzie wykazywał w dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika (dokumenty zostaną zweryfikowane na zakończenie realizacji projektu). Ponadto, należy przedstawić w odniesieniu do poszczególnych wskaźników sposób pomiaru i monitorowania wskaźników oraz wiarygodną metodologię oszacowania założonej ich wartości. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości. Na podstawie przywołanych przez Państwa wskaźników ocenie podlegać będzie kryterium merytoryczne punktowe „Analiza popytu”:

„Ocenie będzie podlegać prognozowany wzrost popytu na usługi produkowane przez zrealizowany projekt, liczony jako procentowy wzrost liczby odwiedzających wspartą infrastrukturę w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu w stosunku do ostatniego roku przed realizacją projektu. Analiza popytu została przeprowadzona w sposób poprawny i jest wiarygodna (została wykonana na bazie wiarygodnych źródeł szacowanej liczby dodatkowych odwiedzających – poparta jest wynikami badań własnych, zleconych lub ogólnie dostępnych)”.

W tym wypadku metodologia pomiaru będzie wynikała z przeprowadzonej analizy popytu, a sposobem pomiaru i monitorowania może być np. system oparty na fotokomórkach.

 

Pytanie 4
Gmina planuje złożyć wniosek do konkursu RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17 schemat B. W tym konkursie premiowane jest partnerstwo przy realizacji projektu (kryterium merytoryczne premiujące, pkt 3 komplementarność projektu, Czy premiowane będzie tylko partnerstwo w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, czy jest możliwa inna forma wyboru partnera i współpracy?

Odpowiedź 4
W kryterium merytorycznym premiującym Komplementarność projektu premiowane będą również projekty realizowane w  partnerstwach i innych formach współpracy (na mocy: porozumień, umów, listów intencyjnych), a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). Jednostka organizacyjna JST nie może być partnerem w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS