Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 6 października 2017 r.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie zapisu regulaminu, stanowiącego że: „Zaplanowane wsparcie będzie gwarantowało, iż przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS muszą stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przez ośrodek wychowania przedszkolnego. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek ten nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach PO KL oraz programów rządowych.”

W przedszkolu w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odbywały się zajęcia muzyczne, plastyczne oraz z języka angielskiego (łączny nakład kosztów ponoszonych na zajęcia dodatkowe wynosił 30.000 zł).

Czy w okresie realizacji projektu Wnioskodawca ma obowiązek kontynuować realizację wszystkich zajęć dodatkowych (muzycznych, plastycznych, językowych) w takim samym wymiarze godzinowym?

Odpowiedź

Wnioskodawca nie ma obowiązku kontynuowania tych samych zajęć w takim samym wymiarze godzinowym w trakcie realizacji projektu. Ważnym aspektem jest to, że skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie).

Dla Wnioskodawcy znaczy to tyle, że nakłady (wskazane w zapytaniu 30.000 zł) ponoszone na realizację zajęć dodatkowych, które do tej pory realizowane były w ramach podstawowej działalności nie mogą ulec zmniejszeniu, czyli Wnioskodawca musi w ramach swojej działalności wciąż ponosić nakłady na realizację zajęć dodatkowych. Dodatkowo ważne jest, że nie ma możliwości w ramach projektu realizować zajęć, z których Wnioskodawca wcześniej zrezygnował, zmniejszył zakres. Niedopuszczalne jest bowiem zastępowanie środków własnych Wnioskodawcy środkami projektowymi.

 

Pytanie 2

Jak należy postąpić w przypadku, gdy wzrosła stawka godzinowa za realizację zajęć? Czy można wówczas zmniejszyć liczbę godzin zajęć dodatkowych przy zachowaniu takich samych nakładów finansowych (30.000 zł)?

Odpowiedź

Wnioskodawca może zmniejszyć wymiar realizowanych godzin, przy zachowaniu takich samych nakładów finansowych.

 

Pytanie 3

Czy Wnioskodawca może przeznaczyć cały nakład finansowy (30.000 zł) tylko na realizację zajęć z języka angielskiego, rezygnując z zajęć plastycznych i muzycznych?

Odpowiedź

Wnioskodawca może przeznaczyć cały nakład finansowy na realizację tylko i wyłącznie jednych zajęć np. język angielski, pod warunkiem, że zajęcia muzyczne oraz plastyczne nie będą kontynuowane w ramach projektu.

 

Pytanie 4

Czy Wnioskodawca może zrezygnować z zajęć plastycznych, muzycznych i z języka angielskiego (nie ponosić nakładów na ich realizację) jeżeli nie realizuje zajęć o tej tematyce w ramach projektu?

Odpowiedź

Wnioskodawca może zrezygnować z zajęć plastycznych, muzycznych oraz z zajęć z języka angielskiego realizowanych w ramach środków własnych pod warunkiem, że nakłady środków na realizację innych zajęć dodatkowych w ramach podstawowej działalności nie ulegną zmniejszeniu w stosunku do skali (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

Wyjaśniając powyższy zapis, chodzi tutaj o taką sytuację, że Wnioskodawca w ogóle rezygnuje z prowadzenia zajęć w ramach podstawowej działalności na korzyść realizacji zajęć finansowanych ze środków EFS. Limit ten mówi o tym aby nie zastępować własnych środków Wnioskodawcy środkami unijnymi.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS