Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu naboru - 10.10.2017 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  w ramach Działania 7.3 Infrastruktura kolejowa odnośnie projektu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57”, umieszczonego w wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020 (§6 ust. 8 i § 15 ust. 3 Regulaminu naboru nr RPWM.07.03.00-IZ.00-28-001/17).

Aktualizacja Regulaminu naboru i oceny polega na uszczegółowieniu zapisów dotyczących poziomu wkładu własnego w przypadku projektu podlegającego pomocy publicznej oraz dostosowania zapisu dotyczącego sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności opisanej w zaktualizowanych Wytycznych do kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu naboru nr RPWM.07.03.00-IZ.00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 10 października 2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin naboru - obowiązuje od 10.10.2017 r.

2017-10-10

Uchwała Zarządu

2017-10-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.