Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 12 października 2017 r.

Pytanie 1

Jak należy rozumieć zapis na stronie 37 regulaminu, w którym mowa o cross-financingu, czyli de facto remoncie (tj. malowaniu, tapetowaniu, doposażeniu pomieszczeń przedszkolnych etc.) Nie do końca zrozumiała jest zależność cross-financingu z zadaniem 1 i 2 poniżej. To samo tyczy się środków trwałych (tzn. że w ramach wniosku o dofinansowanie można zakupić ŚT, które będą związane z kształtowaniem i rozwijaniem u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych, czyli przykładowo laptopy, krzesła, szafki, pod warunkiem że ich zakup ma bezpośredni związek z utworzeniem zajęć dodatkowych).

 

Typ projektu

Limit cross-financingu

Limit środków trwałych

+ cross-financingu

3

do 8,5 % wartości projektu

do 10% wartości projektu

 

Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności realizowany przez następujące działania:

  1. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych 
  2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych

Odpowiedź 1

W ramach typu projektu nr 3 (Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności), który jest możliwy do realizacji w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17, możliwe jest ponoszenie wydatków w ramach cross-financingu w wysokości do 8,5% wartości projektu oraz wydatków na środki trwałe w wysokości do 10% wartości projektu (wliczając w to cross-financing). Wydatki w ramach cross-financingu muszą być powiązane wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu, a bez tych wydatków realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wydatki na środki trwałe również muszą być niezbędne do realizacji konkretnego zadania/zadań.
Uwzględniając powyższe, w ramach typu projektu nr 3 mogą być ponoszone wydatki na cross-financing np. adaptacja pomieszczenia/ części pomieszczenia do prowadzenia wsparcia pozwalającego rozwijać kompetencje, postawy dzieci wskazane w nazwie typu projektu; wykonanie podjazdu do budynku w przypadku jeśli z przeprowadzonej diagnozy wynika, że w projekcie będą uczestniczyć dzieci z niepełnosprawnością ruchową albo rodzice z niepełnosprawnością ruchową. Natomiast w przypadku środków trwałych do ww. limitu 10% (wliczając cross-financing) wliczają się tylko te wydatki, których wartość jednostkowa netto jest równa lub wyższa niż 3 500,00 zł, np. szafy na zabawki i pomoce do zajęć rozwijających kompetencje, postawy wskazane w nazwie typu projektu, tablica interaktywna. Środki trwałe niezbędne do realizacji projektu, których wartość jednostkowa netto jest niższa niż 3 500,00 zł, np. laptop dla nauczyciela, krzesła, szafki nie będą wliczały się do ww. limitu 10%, a więc w Szczegółowym budżecie projektu przy tych wydatkach nie należy wybierać odpowiedzi „TAK” w kolumnie „Środki trwałe”.

Pytanie 2

Czy musi istnieć zależność: Zgodnie z limitem nr 7 określonym dla Działania 2.1, interwencja EFS zostanie skierowana do ośrodków wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy, w której przynajmniej jedna szkoła podstawowa osiąga średni wynik sprawdzianu klas VI (cześć pierwsza i/lub druga) poniżej średniej wojewódzkiej?

Odpowiedź 2

Tak, w przypadku realizacji typu projektu nr 3 (Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności), który jest możliwy do realizacji w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17 konieczne jest spełnienie limitu: „Interwencja EFS zostanie skierowana do ośrodków wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie gminy, w której przynajmniej jedna szkoła podstawowa osiąga średni wynik sprawdzianu klas VI (część pierwsza i/lub druga) poniżej średniej wojewódzkiej”. W Regulaminie konkursu na str. 15 omyłkowo przy nazwie tego limitu został wskazany numer 7. Numer 7 limitu wynika ze Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W Regulaminie konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17 przy opisie kryterium merytorycznego zerojedynkowego nr 1 (str. 71) limit ten ma numer porządkowy 2, co wynika z faktu, iż przedmiotowy Regulamin nie dotyczy wszystkich typów projektów możliwych do realizacji w ramach Działania 2.1, a tylko typu projektu nr 3.
Zgodnie z Regulaminem konkursu ww. limit zostanie uznany za spełniony jeżeli w szkole, w których średnia ze sprawdzaniu klas VI (część pierwsza i/lub druga) jest na poziomie niższym niż średnia województwa z części pierwszej i/lub drugiej tego sprawdzianu. Jako średnia wojewódzka należy rozumieć średnią z ostatniego sprawdzianu klas VI, którego wyniki zostały opublikowane na stronie OKE Łomża do dnia opublikowania ogłoszenia o naborze.  Pod uwagę należy brać wyniki egzaminu klas VI za rok 2016.
Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie pkt. 4.8 wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK” w pkt. 4.8.2 wniosku, co będzie jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ww. treści. IOK nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia w polu Uzasadnienie dla przedmiotowego limitu i ograniczenia.

Pytanie 3

Gdzie można znaleźć wypunktowane na niebiesko limity określone dla Działania 2.1?

Odpowiedź 3

Numeracja limitów wskazana na str. 15-16 Regulaminu konkursu odnosi się do numeracji zawartej w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Opis tych limitów został wskazany w dalszej części Regulaminu konkursu, przy opisie kryterium merytorycznego zerojedynkowego nr 1 (str. 70-72 Regulaminu) i limity te mają tam numery 1-3.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.