Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu - 16.10.2017 r.

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) koniecznym stało się zaktualizowanie następującego załącznika do Regulaminu konkursu:

  • Zał. nr 16 do Regulaminu konkursu – „Zestawienie informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie – narzędzie pomocy dla Beneficjenta” – załącznik został dostosowany do zmian, wprowadzonych w zał. nr 2 do Regulaminu konkursu – „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu”.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. od 16.10.2017 r.

Pliki do pobrania

Zaktualizowany załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu

2017-10-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.