Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu - zwiększenie alokacji - 16.10.2017 r.

Informujemy o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie 3 kolejnych pozytywnie ocenionych wniosków, które znajdują się na Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe oraz przyspieszy kontraktację środków.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 10 Regulaminu konkursu   nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli od 16.10.2017 r.

Pliki do pobrania

Uchwała nr 61/952/17/V z 16 października 2017 r.

2018-03-12

Lista projektów wybranych do dofinansowania

2018-03-12

Regulamin konkursu

2017-10-16

Ogłoszenie o konkursie

2017-10-16

Uchwała Zarządu

2017-10-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS