Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 24 października 2017 r.

Pytanie 1

W regulaminie konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17 zawarto informację następującej treści: „Premiowane będą projekty, w których Wnioskodawca zapewni, iż minimum 50% kadry nauczycielskiej OWP uczestniczyć będzie  w ramach projektu w doskonaleniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym(…)” (str.19).
W projekcie przewidziano objęcie wsparciem więcej niż jeden OWP, lecz tylko w jednym z nich zdiagnozowano zapotrzebowanie na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych u powyżej 50% kadry nauczycielskiej (w diagnozach pozostałych OWP nie odnotowano zapotrzebowania na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli). Czy w takiej sytuacji projekt będzie premiowany zgodnie z w.w. cytatem z regulaminu?

 

Odpowiedź 1

Regulamin konkursu jednoznacznie wskazuje, iż Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić wymagany % nauczycieli objętych wsparciem w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli pracujących w ośrodkach wychowania przedszkolnego i opisać szkolenia, dzięki którym nauczyciele zdobędą umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje do pracy z dziećmi. W sytuacji, gdy w projekcie przewidziano objęcie wsparciem więcej niż jeden OWP, lecz tylko w jednym z nich zdiagnozowano zapotrzebowanie na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych u powyżej 50% kadry nauczycielskiej (a w diagnozach pozostałych OWP nie odnotowano zapotrzebowania na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli) punkty za kryterium nie zostaną przyznane.

 

Pytanie 2

W regulaminie konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17 w tabeli „Kryteria specyficzne fakultatywne” zamieszczono kryterium o charakterze premiującym dotyczące objęcia wsparciem rodziców dzieci z danego ośrodka wychowania przedszkolnego (str.85). Czy w projekcie przewidziano objęcie wsparciem więcej niż jeden OWP, lecz tylko w jednym z nich zdiagnozowano zapotrzebowanie na wsparcie rodziców dzieci z danego OWP (w pozostałych OWP nie zdiagnozowano zapotrzebowania na wsparcie rodziców dzieci)? Czy w takiej sytuacji projekt będzie premiowany zgodnie z w.w. kryterium zawartym w regulaminie?

Odpowiedź 2

Punkty fakultatywne zostaną przyznane, jeśli w projekcie przewidziano objęcie wsparciem więcej niż jeden OWP, lecz tylko w jednym z nich zdiagnozowano zapotrzebowanie na wsparcie rodziców dzieci z danego OWP.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS