Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.2.3

Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17

zakończony     od: 2017-12-29 do: 2018-01-29
Wyniki naboru

21 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17.

W wyniku oceny Komisji Oceny Projektów (KOP) żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Komunikaty

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 70 dni do 85 dni liczonych od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17) oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z lipca 2018r. na  sierpień 2018r. (§  7 ust 4. Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17, ogłoszenie o konkursie).

Powyższe uwarunkowane jest dużą liczbą ocenianych przez Instytucję, w ostatnim czasie wniosków.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 11 ust. 3 Regulaminu konkursu RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17: „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, złożoność projektu, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów. Ponadto zgodnie z ogłoszeniem konkursu: „Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17 nie będą skutkowały pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 

Jak rozumieć zapis w załączniku do umowy Zasady kwalifikowalności wydatkóww ramach osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka; działanie 1.2  Innowacyjne firmy Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji -  Wydatki niekwalifikowalne: Wydatki związane z budową i powstaniem nowych ośrodków innowacji?

Jesteśmy IOB powstałą w 2017 roku. W zakres działalności wchodzą także usługi proinnowacyjne. Chcielibyśmy w ramach niniejszego konkursu uzyskać środki na otrawcie nowego ośrodka na terenie Warmii i Mazur.  Czy ten typ projektu może być przedmiotem projektu?


Odpowiedź

O wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji mogą ubiegać się jedynie już funkcjonujące ośrodki innowacji, tym samym zadania związane z budową i powstaniem nowych ośrodków innowacji nie mogą być objęte zakresem projektu.

W kwestii dotyczącej wskazanego typu projektu możliwe jest aplikowanie o dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji (obiekty kubaturowe, laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.)  jedynie na potrzeby świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono zapotrzebowanie, które nie może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych zasobów beneficjenta).

Oznacza to, że jeśli ośrodek innowacji wprowadza jakąś nową lub znacząco ulepszoną usługę, to może dostosować posiadane pomieszczenia w celu jej świadczenia (np. remont, przystosowanie pomieszczenia), a także zakupić niezbędne wyposażenie, sprzęt, urządzenia. Może również w ramach cross-financigu otrzymać dofinansowanie na przeszkolenie personelu do świadczenia nowych/zmodyfikowanych usług. Nie uzyskają dofinansowania projekty polegające na utworzeniu nowego ośrodka innowacji.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach Działanie 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

Termin, od którego można składać wnioski

29 grudnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 stycznia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek”; z zastrzeżeniem,  że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty przyczyniające się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w  tym również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe/ znacząco ulepszone usługi.

Wsparcie skierowane jest na:

  • Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (w tym uzupełniająco jako element projektu  przygotowanie personelu do świadczenia nowych/ zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia)
  • Inwestycje w infrastrukturę (obiekty kubaturowe, laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono zapotrzebowanie,  które nie może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych zasobów beneficjenta).

Priorytetowo traktowane będą projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie ze środków funduszy strukturalnych w latach 2007–2013. Preferencje uzyskają projekty o największym udziale wkładu prywatnego.

W ramach Poddziałania przewiduje się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu (do 10% finansowania unijnego w ramach projektu), gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów. Realizowane w ramach cross-financingu działania informacyjno-promocyjne lub szkoleniowe mogą być stosowane w przypadku, kiedy stanowią integralną część projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu naboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 546 624,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 31.07.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru

Pytania i odpowiedzi

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl, telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl, telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl, telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktów: poniedziałek 8:00–18:00,  wtorek–piątek 7:30–15:30

 

 

lub

Anna Kiziniewicz- Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Katarzyna Gawdzińska- Duda  k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Marzena Radziszewska  m.radziszewska@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec  a.pawelec@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 36

       89 521 93 97

       89 521 96 26

       89 521 96 41

       89 52 19 654

       89 52 19 606

       89 52 19 372

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa – obowiązuje od 1.08.2018 r.

2018-08-01

Pełna dokumentacja konkursowa – wersja archiwalna

2017-11-22

Wytyczne ministerialne

2017-11-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS