Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 29.11.2017 r.

Przykładowe pytania i odpowiedzi dot. realizacji działań w ramach Działania 2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe

 

1.Czy jest możliwość udzielenia pełnomocnictwa przez Burmistrza dyrektorowi szkoły, (w której będzie realizowany projekt) do podpisania wniosku o dofinansowanie? Czy wówczas we wniosku należy podać dane Dyrektora czy Burmistrza i czy należy do wniosku dołączyć to pełnomocnictwo? Jaka powinna być treść tego pełnomocnictwa?

Odp.: Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa przez Burmistrza dyrektorowi szkoły, (w której będzie realizowany projekt) do podpisania wniosku o dofinansowanie, wówczas należy wskazać dane dyrektora. IOK nie może wskazywać treści pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza, powinno ono być zgodne z praktyką dotyczącą pełnomocnictw przyjętą w danej jednostce. Do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać przedmiotowego pełnomocnictwa.

 

2.Proszę o wyjaśnienie czym jest źródło pomiaru wskaźnika, a czym sposób pomiaru wskaźnika? Proszę o wskazanie różnicy na przykładzie chociażby testu z j. angielskiego: źródło pomiaru: arkusz testowy z j. angielskiego, sposób pomiaru: wynik testu z j. angielskiego - marzec 2017. Czy taki sam zapis będzie we wskaźniku produktu i rezultatu?

Odp.: Źródło pomiaru wskaźnika to narzędzie (dokument/dokumenty), na podstawie których będą Państwo dokonywali pomiaru danego wskaźnika, a więc sprawdzali czy założona wartość docelowa wskaźnika jest realizowana/zrealizowana. Dla przykładowego wskaźnika produktu dot. liczby uczniów objętych zajęciami z j. angielskiego źródłem pomiaru będą np.: deklaracje udziału w projekcie, lista uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych zajęć, dzienniki zajęć. Dla przykładowego wskaźnika produktu dot. liczby przeprowadzonych godzin zajęć z j. angielskiego dla uczniów źródłem pomiaru będą np. dzienniki zajęć. Źródłami pomiaru dla innych wskaźników produktu mogą być np. protokoły odbioru, faktury, dokumentacja zdjęciowa, karty wyjazdów/wycieczek.

Dla przykładowego wskaźnika rezultatu dot. liczby uczniów, u których nastąpił wzrost wiedzy z j. angielskiego źródłem pomiaru będą np. testy wiedzy (ustne albo pisemne) - wstępny, okresowy i końcowy. Źródłami pomiaru dla innych wskaźników rezultatu mogą być też np. ankiety, certyfikaty, wyniki badań przesiewowych, okresowych i końcowych, zestawienie prowadzonych zajęć przy wykorzystaniu TIK.

Sposób pomiaru wskaźnika to przede wszystkim określenie momentu pomiaru wskaźnika/ częstotliwości pomiaru (jeśli pomiar nie będzie jednorazowy). Termin pomiaru wskaźnika dostosowujemy do określonego wcześniej narzędzia pomiaru. W przypadku wskaźników obligatoryjnych nie ma konieczności wskazywania momentu pomiaru, jeśli moment pomiaru został określony w WLWK (Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych będącej załącznikiem do Wytycznych w zakresie monitorowania). W takim przypadku w kolumnie „Sposób pomiaru wskaźnika” można wpisać np. „zgodnie z WLWK”. Dla pozostałych wskaźników (w tym m.in. własnych) należy  określić sposób pomiaru. W pkt 3.2 wniosku nie ma konieczności wskazywania osoby odpowiedzialnej za pomiar (np. specjalista ds. rekrutacji i monitorowania), jeśli osobę tę i zakres jej zadań wskazano w opisie kadry zarządzającej w pkt 4.7 wniosku. W przypadku obligatoryjnych wskaźników rezultatu: „Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu” oraz „Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu” należy w sposobie pomiaru zawrzeć informację, że fakt nabycia kompetencji odbywa się w ramach 4 etapów wskazanych w Regulaminie konkursu (str. 43).

3.Grupą docelową projektu będą uczniowie, nauczyciele, a także rodzice uczniów. Jeden ze wskaźników będzie dotyczył właśnie rodziców. Czy już na etapie pisania wniosku muszę wiedzieć dokładnie ile kobiet i ilu mężczyzn weźmie udział w spotkaniach? Czy rodziców powinnam uwzględnić również w części 3.1 - Liczba osób objętych wsparciem?

Odp.: Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, Wnioskodawca podaje wartość wskaźnika w podziale na płeć jeżeli dysponuje takimi danymi. Jeśli Wnioskodawca nie wie ile będzie kobiet i mężczyzn w ramach uczestników wsparcia, to podaje wartość wskaźnika tylko ogółem. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru (tzw. „checkbox”) znajdujące się obok pola „Ogółem”, w celu odblokowania kolumny „O” („ogółem”). Umożliwi to ręczne wpisanie danych liczbowych, a w polach (K) i (M) należy wpisać wartość „0”. Mimo że Wnioskodawca nie musi podawać wskaźników w podziale na kobiety i mężczyzn, należy pamiętać, że podanie przynajmniej jednego wskaźnika w podziale na płeć pozwoli uzyskać jeden punkt na pytanie zawarte w standardzie minimum równości szans kobiet i mężczyzn i może pomóc w spełnieniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest jednym z kryteriów merytorycznych zerojedynkowych. Jej niespełnienie spowoduje odrzucenie wniosku na pierwszym etapie oceny merytorycznej i wniosek nie przejdzie do oceny punktowej.

Rodzice są jedną z grup docelowych w ramach Poddziałania 2.2.1. W związku z tym należy ich opisać w pkt 3.1 wniosku, a także uwzględnić w polu liczbowym „Liczba osób objętych wsparciem”, które znajduje się na końcu pkt 3.1 wniosku. Następnie należy uwzględnić rodziców w pozostałych częściach wniosku, a więc w ramach wskaźników własnych (rezultatu i produktu), w opisie zadań, w budżecie.

4. Czy wyposażenie w sprzęt i komputery do pracowni informatycznej jest cross-financingiem?

Odp.: Komputery i inny sprzęt nie stanowi cross-financingu. O tym, co stanowi cross-financing w projektach finansowanych z EFS mówią Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 8.6 Wytycznych).

5.W regulaminie konkursu na stronie 23, gdzie wskazuje się warunki dla typu 1 projektu, jest taka informacja: " Wnioskodawca zobowiązany jest w cz. 6.1.6 wniosku „Uzasadnienie kosztów” do przedstawienia wniosków z diagnozy z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia (ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków UE we wcześniejszych perspektywach finansowych i wciąż używanego), stanowiącej niezbędne uzasadnienie dla konieczności ponoszenia wydatków związanych z doposażeniem w ramach projektu".

Czy to oznacza, że trzeba wypisać sprzęt, który posiada Gmina? Czy sprzęt, który posiadają szkoły? O jakim sprzęcie tu mowa (chodzi o sprzęt komputerowy?)? I co oznacza sformułowanie "wydatki związane z doposażeniem w ramach projektu"?

Odp. : Wnioskodawca powinien przedstawić w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu (6.1.6) inwentaryzację posiadanego sprzętu szkoły. Jeżeli Wnioskodawca w ramach projektu planuje wydatki związane z  doposażeniem np. zakup pomocy dydaktycznych lub wyposażenie pracowni, powinien w uzasadnieniu pod szczegółowym budżetem projektu opisać czy szkoła posiada takie pomoce dydaktyczne, ile lat pomoce dydaktyczne są wykorzystywane w szkole, w jakim są stanie, w co są już wyposażone pracownie. Pozwoli to ocenić czy wydatki związane z doposażeniem szkoły przewidziane w projekcie są zasadne.

6. Czy w ramach wsparcia doskonalenia nauczycieli np. w formie studiów podyplomowych bądź kursu kwalifikacyjnego odbywającego się poza miejscem zamieszkania nauczyciela możliwe jest sfinansowanie kosztów noclegów, dojazdu, wyżywienia?

Odp.: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków…,(roz.6, sekcja 6.2, pkt 3) określają warunki, jakie łącznie muszą być spełnione, aby wydatek został uznany za kwalifikowalny. Jednym z tych warunków jest to, że wydatek jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją  projektu.  We wniosku o dofinansowanie  muszą Państwo uzasadnić, że wydatek związany z kosztem noclegów, dojazdów, wyżywienia, itp. wynikających z udziału nauczycieli w doskonaleniu zawodowym jest niezbędny i wynika z realizacji celów projektu.

 

 

Zestawienie pytań i odpowiedzi będzie aktualizowane w okresie ogłoszenia i naboru wniosków w ramach przedmiotowego konkursu: - www.rpo.warmia.mazury.pl – zakładka: zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków – poddziałanie 2.2.1 – konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS