Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wykaz najczęściej popełnianych błędów - 29.11.2017 r.

Wykaz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie:

- błędy techniczne:

 • Brak stosownych podpisów i pieczęci w cz. VII Oświadczenie;
 • Cz. VII Oświadczenie podpisały inne osoby niż wskazane w pkt. 2.11 Osoba(-y) uprawniona(-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy;
 • Podpis/y złożone został/y w miejscu przeznaczonym dla partnera, a nie wnioskodawcy;
 • Brak podpisu i pieczęci partnera;
 • Wersja papierowa wniosku nie jest zgodna z wersją elektroniczną;
 • Wnioskodawca nie wypełnił pkt 2.11 wniosku, tj. Osoba (-y) uprawniona (-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy;
 • Niezgodność w pkt 2.6 Możliwość odzyskania VAT z pkt 6.1.5 (Oświadczenia);
 • Brak wersji papierowej wniosku;
 • niewłaściwe zaznaczanie pól check-box „środek trwały” i „cross-financing”.
 • wybieranie niewłaściwego celu szczegółowego RPO WiM z listy rozwijanej, tj. Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim.

 

- błędy merytoryczne:

 • brak danych statystycznych (ogólnodostępnych lub z badań własnych Wnioskodawcy) obrazujących sytuację grupy docelowej obejmowanej wsparciem lub użyte dane nie odpowiadają skali i założeniom projektu – np. projekt skierowany do dzieci z konkretnej gminy a w diagnozie wykorzystano jedynie dane dla całego województwa lub kraju;
 • brak spójności i logicznego powiązania między opisanymi we wniosku barierami i potrzebami grupy docelowej a proponowanymi w projekcie działaniami;
 • rekrutacja opisana zbyt ogólnie, bez uwzględnienia uwarunkowań wynikających z cech grupy docelowej (dotyczy w szczególności osób z niepełnosprawnościami);
 • brak wskazanych kanałów dotarcia do określonych kategorii potencjalnych uczestników, zwłaszcza osób w szczególnie trudnej sytuacji;
 • brak opisu działań promocyjnych planowanych do realizacji na etapie rekrutacji;
 • brak etapów rekrutacji i ich rozłożenia w czasie;
 • brak wskazania osób zaangażowanych w proces rekrutacji i podejmujących ostateczne decyzje w kwestii kwalifikowania uczestników do projektu;
 • brak odniesienia do sytuacji, w której zainteresowanie projektem będzie większe/mniejsze niż liczba dostępnych miejsc;
 • brak konkretnych kryteriów rekrutacyjnych – obligatoryjnych i punktowych, premiujących przedstawicieli określonych grup (jeśli przewidziano takie preferencje);
 • wskaźniki własne, pomimo brzmienia nadanego im przez wnioskodawcę, bardzo często monitorują te same założenia, które odzwierciedlają obowiązujące w programie wskaźniki produktu bądź rezultatu;
 • niepoprawnie określone wartości docelowe wskaźników, np. brak spójności między wartościami powiązanych ze sobą wskaźników, wartości docelowe wskaźników rezultatu założone na nieracjonalnym poziomie 100%;
 • opis źródeł danych i sposobu pomiaru wskaźników wypełniany metodą „kopiuj – wklej”, bez uwzględnienia specyfiki poszczególnych wskaźników;
 • niewłaściwa jednostka pomiaru wskaźników, np. procent zamiast liczby osób lub odwrotnie;
 • Opis zadań niespójny z informacjami zawartymi w harmonogramie i w budżecie;
 • w przypadku projektów partnerskich brak uzasadnienia dla potrzeby nawiązywania partnerstwa oraz opisu wartości dodanej wynikającej z realizacji projektu w partnerstwie;
 • brak uzasadnienia dla wyboru partnera w ramach konkretnego zadania;
 • w przypadku zadań realizowanych wspólnie przez lidera i partnera brak wyraźnego określenia podziału obowiązków i odpowiedzialności;
 • opis kwalifikacji i doświadczenia kadry własnej, która ma być oddelegowana do projektu oraz opis wymogów w tym zakresie, jakie będą stawiane kadrze zewnętrznej angażowanej do realizacji projektu;
 • brak właściwego rozróżnienia na kadrę merytoryczną (trenerzy, doradcy, inne osoby udzielające bezpośredniego wsparcia uczestnikom) i kadrę zarządzającą (koordynator, specjalista ds. rozliczeń/ monitoringu, inny personel obsługowy);
 • we wniosku opisano potencjał techniczny, który nie będzie wykorzystywany w projekcie, np. sale, biura zlokalizowane poza obszarem realizacji projektu;
 • brak opisu w jaki konkretnie sposób i na potrzeby których zadań będzie wykorzystywany wykazany potencjał techniczny;
 • brak jasnej deklaracji w zakresie prowadzenia biura projektu na obszarze realizacji projektu, przez cały okres realizacji projektu. Brak wskazania lokalizacji biura projektu i opisu w kontekście jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • w opisie uwzględniono wszystkie projekty i przedsięwzięcia, również te zupełnie nieodnoszące się do specyfiki ocenianego projektu, które nie potwierdzają doświadczenia w realizacji działań zaplanowanych we wniosku czy na rzecz grup docelowych obejmowanych wsparciem w projekcie;
 • brak informacji czy w wykazanych projektach osiągnięto zakładane rezultaty;
 • brak informacji nt. potencjału społecznego Wnioskodawcy – opisu efektów dotychczas zrealizowanych działań, akcji na rzecz lokalnej społeczności czy współpracy  podjętej z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi;
 • Brak konkretnych działań/rozwiązań, które zapewnią uwzględnienie zasady równości szans w procesie zarządzania projektem;
 • nieuwzględnianie stawek i standardów wynikających z załącznika do regulaminu, tzw. „cennika”;
 • Wykazywanie w kosztach bezpośrednich wydatków stanowiących koszty pośrednie, np. wykazywanie w budżecie personelu, którego zadania nie są ściśle związane z udzielanym wsparciem merytorycznym, takich jak np.: specjalista ds. jakości szkoleń. Koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu stanowią jedną z kategorii kosztów pośrednich. W praktyce dotyczy to takich czynności jak np.: koordynowanie i nadzorowanie projektu, rozliczanie, w tym monitorowanie, organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa), prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie. Wobec powyższego, wszelkie koszty związane z obsługą administracyjna projektu są obligatoryjnie rozliczane w kosztach pośrednich, nie zaś w zadaniach merytorycznych;
 • brak spójności między kwotą wkładu wskazaną w budżecie ogólnym projektu, a informacjami zawartymi w budżecie szczegółowym i metodologią przedstawioną w Uzasadnieniu wkładu własnego pod budżetem.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS