Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu naboru - 6.12.2017 r.

Przyczyną zmian Regulaminu jest nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460) zwanej dalej ustawą wdrożeniową. Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych  z wytycznymi horyzontalnymi.

Zmiany obowiązują od 6 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu

2017-12-06

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

2017-12-06

Regulamin naboru - obowiązuje od 6.12.2017 r.

2017-12-06

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 6.12.2017 r.

2017-12-06

Zasady kwalifikowalności wydatków

2017-12-06

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS