Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zasady dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 roku

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW INFO-PROMO FUNDUSZY UE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REACT-EU

Przedstawiamy wzory tablicy informacyjnej, pamiątkowej i wzór plakatu dla projektów realizowanych w ramach instrumentu finansowego REACT-EU.
Obowiązek umieszczania informacji słownej nt. wsparcia ze środków REACT-EU, wprowadzony w zaktualizowanym „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji”, wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z 23 grudnia 2020 r.

Plakat REACT-EU

Tablica REACT-EU

 

SPECJALNY KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z INFORMACJĄ I PROMOCJĄ FUNDUSZY UE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ COVID-19

W reakcji na obecny kryzys Komisja Europejska umożliwiła zakup sprzętu dla sektora ochrony zdrowia oraz innych jednostek zaangażowanych w walkę z epidemią z niewykorzystanych środków funduszy UE, w ramach RPO. Aby należycie poinformować społeczeństwo o wkładzie Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej w walkę z epidemią COVID19, koniecznym jest, aby wyposażenie zakupione w ramach uzgadnianych obecnie projektów, posiadało naklejkę z flagą UE (obowiązek minimalny) lub typową dla zakupu sprzętu ze środków ESIF naklejkę z logotypami. Naklejki nie są konieczne w przypadku środków higieny, masek, rękawiczek itp.

Wzór naklejek z dużymi logotypami

Wzór naklejek z małymi logotypami

Wzór karty

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE REALIZOWANE W RAMACH REACT-EU

Przedstawiamy wzory tablicy informacyjnej, pamiątkowej i wzór plakatu dla projektów realizowanych w ramach instrumentu finansowego REACT-EU.
Obowiązek umieszczania informacji słownej nt. wsparcia ze środków REACT-EU, wprowadzony w zaktualizowanym „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji”, wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z 23 grudnia 2020 r.

Plakat REACT-EU

Tablica REACT-EU

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć, jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Dla Twojej wygody zebraliśmy w jednym miejscu informacje o obowiązkach beneficjenta realizującego projekty w ramach RPO WiM 2014–2020 i przekazujemy Ci nasz Poradnik z zakresu obowiązków informacyjno-promocyjnych RPO WiM 2014–2020.


Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony, zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy itp. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów, np.: zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu. Jeśli dofinansowanie Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę kwotę – umieść tablice informacyjne lub tablice pamiątkowe.

Kiedy to zrobić? Plakaty i tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

 

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

 • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego – także oficjalne logo promocyjne województwa.

 

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

Flaga RP

Pamiętaj, że barwy RP występują wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz umieszczał barw RP. Szczegółowe zasady znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

 

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

 

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienia znaków dla RPO WiM 2014–2020

 

 

Jak oznaczać projekty z wielu funduszy?

Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument czy materiał dotyczy:

 • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności – zastosuj znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz umieść informację słowną, że materiał (np. druk ulotki) jest współfinansowany ze środków konkretnych funduszy. 


Flaga Unii Europejskiej

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej zawsze musisz umieścić w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

 

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się zawsze z lewej strony, barwy RP jako drugi znak od lewej strony, trzecim znakiem jest oficjalne logo promocyjne województwa, natomiast znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, pod znakiem FE znajdują się barwy RP, następnie oficjalne logo promocyjne województwa i na dole znak Unii Europejskiej.

 

Liczba znaków

W zestawieniu – w jednej linii – możesz umieścić do czterech znaków, łącznie ze znakiem FE, barwami RP, oficjalnym logo województwa i znakiem UE (zapis nie dotyczy tablic informacyjnych i pamiątkowych, na których w zestawieniu znaków mogą wystąpić maksymalnie 3 znaki).

Ewentualne dodatkowe znaki, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i symbolu Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

 

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności określone są wzory tablic. Tam również znajduje się opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji, a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie. Szczegółowych informacji dotyczących stosowania i budowy znaków szukaj w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014–2020.

Ponadto prezentujemy Kartę wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, w której są wzory znaków, tablicy i plakatu (również wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektów finansowanych ze środków EFS (np. projektów realizowanych z Pomocy Technicznej w ramach RPO WiM)).

Przypominamy o Rozporządzeniu 1303/2013, które wskazuje, że beneficjent programów polityki spójności niezależnie od źródła finansowania musi umieścić na stałe tablicę pamiątkową 3 miesiące po realizacji projektu obejmującego zakup środków trwałych, gdy całkowite wsparcie publiczne na projekt przekroczyło równowartość 500 tys. euro.

 

Plakat informacyjny

Do umieszczania plakatów w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych. 

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
 • zestaw logo – znaki FE, barwy RP, oficjalne logo promocyjne województwa, znak UE,
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Ze wzoru plakatu mogą korzystać tylko beneficjenci, żeby poinformować o swoim projekcie. Wzór plakatu uzupełnij o brakujące dane i wydrukuj na kartce formatu A3 (jest to minimalny rozmiar). Plakat możesz wykonać z trwalszego materiału (np. plastik).

Plakaty do pobrania

 

Logo do pobrania

Znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu Regionalnego

Barwy Rzeczpospolitej Polskiej

Logo województwa

Znak Unii Europejskiej

Zestawienia znaków

 

Dokumenty

Pliki do pobrania

Film z obowiązkami promocyjnymi beneficjentów RPO WiM 2014–2020

2019-02-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.