Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 18.12. 2017 r.

Pytanie 1

Zestawienie standardu i cen rynkowych jest z 2015r. i zawiera wyposażenie dla gimnazjum. Co zatem (które wyposażenie- szkoły podstawowej czy gimnazjum) należy przyjąć do wyposażenia pracowni w ramach typu 2 dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej? Poza tym w tabeli “pomoce dydaktyczne- gimnazjum” str. 54 jest wykaz wyposażenia do pracowni geograficznej. Jakiej to więc pracowni dotyczy?

Odpowiedź 1

Do wyposażenia pracowni w ramach typu 2 dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej należy przyjąć wyposażenie dla gimnazjum. W tabeli „pomoce dydaktyczne – gimnazjum chemia” str. 54 wystąpiła omyłka pisarska. Wykaz wyposażenia dotyczy pracowni geograficznej.

Wykaz ten jest tylko przykładowym zestawieniem potwierdzającym ceny wyposażenia pracowni. Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów, opracowany przez MEN i obowiązujący Wnioskodawcę jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej https://efs.men.gov.pl .

 

Pytanie 2
Pytanie dotyczy wskaźników produktu i rezultatu - czy należy obligatoryjnie zamieścić wszystkie wskaźniki we wniosku, nawet jeśli nie dotyczą one danego typu projektu? Jeśli np. projekt obejmuje tylko typ 1, to czy uwzględniać w nim wskaźniki:

"Liczba  szkół, w  których  pracownie  przedmiotowe  wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych"
"Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych"
"Liczba  szkół, których  pracownie  przedmiotowe  zostały  doposażone w programie"
"Liczba  szkół,  których  pracownie  przedmiotowe  zostały  doposażone w programie"
"Liczba szkół i  placówek  systemu  oświaty  wyposażonych  w  ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych"

Odpowiedź 2

Obligatoryjne wskaźniki produktu i rezultatu należy zamieszczać tylko wówczas jeśli dotyczą one danego typu projektu i są realizowane w projekcie. Jeśli np. projekt obejmuje tylko typ 1, to w projekcie muszą być uwzględnione wskaźniki mierzące cel i produkty przypisane dla pierwszego typu projektu tj:

„Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (osoby)”

„Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby)”

„Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (osoby)”

„Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby)”.

 

Pytanie 3

Pytanie dotyczy dokształcania nauczycieli. W regulaminie konkursu napisano, iż zakres wsparcia udzielanego na rzecz doskonalenia nauczycieli może objąć w szczególności takie formy jak kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne  i  praktyczne), studia podyplomowe wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli, realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania. Jest też zapis, iż IOK zaleca, aby liczba godzin w odniesieniu do kursów kształtowała się na poziomie minimum 40 godzin dydaktycznych. Czy oznacza to, iż w projekcie mogą być realizowane jedynie "krótkie formy"? Czy też ww. określenie jest jedynie zaleceniem i w projekcie mogą zostać zrealizowane np 3 szkolenia po 5 h?

Odpowiedź 3

Regulamin konkursu wskazuje, iż zakres wsparcia udzielanego na rzecz doskonalenia nauczycieli może objąć w szczególności takie formy jak kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne  i  praktyczne), studia podyplomowe wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia  nauczycieli, realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania. IOK zaleca, aby liczba godzin
w odniesieniu do kursów kształtowała się na poziomie minimum 40 godzin dydaktycznych. Powyższe  oznacza iż w projekcie mogą być realizowane formy krótsze np 3 szkolenia po 5 h, ale realizacja krótszych form niż 40h nie będzie kwalifikowała wniosku do otrzymania 3 punktów za spełnienie kryterium specyficznego fakultatywnego nr 5: „Projekt zakłada kształcenie nauczycieli w ramach krótkich form doskonalenia zawodowego”.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS