Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 3 stycznia 2018 r.

Pytanie 

Jak rozumieć zapis w załączniku do umowy Zasady kwalifikowalności wydatkóww ramach osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka; działanie 1.2  Innowacyjne firmy Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji -  Wydatki niekwalifikowalne: Wydatki związane z budową i powstaniem nowych ośrodków innowacji?

Jesteśmy IOB powstałą w 2017 roku. W zakres działalności wchodzą także usługi proinnowacyjne. Chcielibyśmy w ramach niniejszego konkursu uzyskać środki na otrawcie nowego ośrodka na terenie Warmii i Mazur.  Czy ten typ projektu może być przedmiotem projektu?


Odpowiedź

O wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji mogą ubiegać się jedynie już funkcjonujące ośrodki innowacji, tym samym zadania związane z budową i powstaniem nowych ośrodków innowacji nie mogą być objęte zakresem projektu.

W kwestii dotyczącej wskazanego typu projektu możliwe jest aplikowanie o dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji (obiekty kubaturowe, laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.)  jedynie na potrzeby świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono zapotrzebowanie, które nie może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych zasobów beneficjenta).

Oznacza to, że jeśli ośrodek innowacji wprowadza jakąś nową lub znacząco ulepszoną usługę, to może dostosować posiadane pomieszczenia w celu jej świadczenia (np. remont, przystosowanie pomieszczenia), a także zakupić niezbędne wyposażenie, sprzęt, urządzenia. Może również w ramach cross-financigu otrzymać dofinansowanie na przeszkolenie personelu do świadczenia nowych/zmodyfikowanych usług. Nie uzyskają dofinansowania projekty polegające na utworzeniu nowego ośrodka innowacji.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS