Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja załącznika nr 3 Regulaminu konkursu - 8.01.2018 r.

W związku z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Karty wizualizacji RPO WiM 2014-2020 pojawiła się konieczność zmiany zasad oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana dotyczy dodania znaków RP do dotychczas obowiązującego zestawienia znaków. Nowe zasady oznaczania projektów obowiązywać będą wszystkich Beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie projektów po 1 stycznia 2018 roku.

Wobec powyższego, zaistniała potrzeba aktualizacji zapisów załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy do Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-004/17.

Aktualizacja zapisów załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy do Regulaminu konkursu przedstawia się w następujący sposób:

  • zmianie ulega brzmienie § 25 ust. 1 pkt 1:

dotychczasowe brzmienie: „oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz znakiem Województwa:”

nowe brzmienie: „oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, oficjalnym logo promocyjnym Województwa, a w przypadku materiałów w wersji pełnokolorowej - także barwami Rzeczpospolitej Polskiej:”

  • zmianie ulega brzmienie § 25 ust. 2:

dotychczasowe brzmienie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji można stosować pomocniczo podczas realizacji projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji”

nowe brzmienie:Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Kartę wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Poradnik z zakresu obowiązków informacyjnych, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM, można stosować pomocniczo podczas realizacji projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji”.

Zmiany obowiązują od 8 stycznia 2018 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 8.01.2018 r.

2018-01-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.