Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 10.01.2018 r.

Pytanie 1

Czy wnioski mogą składać szkoły zawodowe (prowadzące np. technika)?

Odpowiedź 1

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 IZ RPO  z dnia 6.09.2016 r. Podrozdział 3.2. pkt 2 IZ zapewnia, że wsparcie udzielane w ramach RPO na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) jest skierowane w szczególności do:

a) publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, szkół dla dorosłych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;

b) szkół zawodowych, w tym specjalnych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego;

c) szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w niniejszym podrozdziale;

d) uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty wskazanych w lit. a, b i c;

e) nauczycieli;

f) podmiotów wymienionych w podrozdziale 3.1 pkt 3.

 

Zatem szkoła zawodowa może ubiegać się o dofinansowanie dla projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO wyłącznie w zakresie prowadzonego przez nią kształcenia ogólnego.

 

Pytanie 2.

Na stronie 27 regulaminu do konkursu  nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 zamieszczony został następujący zapis cytat: "Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej https://efs.men.gov.pl/pod linkiem: http://archiwum.efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/nauczanie-przedmiotow-przyrodniczych/2098-wykaz-wyposazenia-pracowni-przyrodniczych. UWAGA! Katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest katalogiem zamkniętym.

2. Istnieje możliwość zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu,"

Wskazany w regulaminie wykaz wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych (katalog MEN) dotyczy nieaktualnej podstawy programowej. Natomiast zapis w regulaminie mówiący o tym, iż katalog jest katalogiem zamkniętym i możliwy jest jedynie zakup wyposażenia o wyższych parametrach (ale nie innego...) uniemożliwia wyposażeni szkół zgodne z nową podstawą programową. 

Jak w związku z powyższym beneficjenci powinni planować wyposażenie pracowni przyrodniczych - zgodnie z regulaminem (wskazany katalog jest katalogiem zamkniętym), czy zgodnie z podstawą programową?

Odpowiedź 2

Planując wyposażenie pracowni przyrodniczych Wnioskodawca powinien stosować się do zapisów Regulaminu konkursu, co oznacza, że uwzględnione w budżecie wniosku wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych musi mieścić się w katalogu MEN, który jest katalogiem zamkniętym. Wynika to z faktu, że w dniu ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 (29 listopada 2017 r.) obowiązywały Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 6 września 2016 r., zgodnie z którymi katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest katalogiem zamkniętym. W kolejnym konkursie, który zostanie ogłoszony w ramach Poddziałania 2.2.1 w październiku 2018 r., powyższy katalog będzie katalogiem otwartym.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS