Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-002/18

zakończony     od: 2018-02-28 do: 2018-12-07
Wyniki naboru

26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia VIII rundy konkursu otwartego. W ramach VIII rundy konkursu 1 projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

27 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia VI rundy konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18. W ramach VI rundy konkursu 1 projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 informuje, iż w ramach VII rundy konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18 wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu, który pozostawiony został bez rozpatrzenia na etapie weryfikacji warunków formalnych w związku z powyższym VII runda konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18 zostaje zakończona.

Informujemy, że w dniu 13 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia V rundy konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18. W ramach V rundy konkursu 2 projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 informuje, iż w ramach IV rundy konkursu nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu, w związku z powyższym IV runda konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18 zostaje zakończona.

Informujemy, że w dniu 24 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18. W ramach konkursu 5 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 informuje, iż w ramach III rundy konkursu nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu, w związku z powyższym III runda konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18 zostaje zakończona.

Informujemy, że w ramach I rundy konkursu otwartego na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu, w związku z powyższym I runda konkursu zostaje zakończona.

 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że zaktualizowano załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu tj. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy. Wzór umowy o dofinansowanie projektu został zaktualizowany uwzględniając postanowienia ustawy wdrożeniowej w przedmiocie art. 52a ustawy, który mówi o tym, iż umowa o dofinansowanie projektu oraz decyzja o dofinansowaniu projektu mogą zostać zmienione, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.

Ponadto w zaktualizowanej w dniu 13 czerwca 2018 r. Umowie błędnie został zawarty zapis dotyczący uwzględnienia standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020. W związku z tym, że przedmiotowy konkurs został ogłoszony 26 stycznia 2018 r., tj. przed wejściem w życie w dniu 11 kwietnia 2018 r. nowelizacji Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zapisy dotyczące standardu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zostają usunięte z Umowy.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 14 sierpnia 2018 r.

Niniejsze zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy, że od 18 czerwca 2018 r. w Regulaminie konkursu zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • aktualizacja załączników nr 1, 2 i 3, która wynika z nowo obowiązujących przepisów w związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020;
  • Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020;
  • Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.
 • usunięcie załącznika nr 17 do Regulaminu konkursu Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Dotychczas przedmiotowe oświadczenie należało złożyć w wersji papierowej wraz z wnioskiem  o dofinansowanie (jako oddzielny dokument). W nowej wersji wniosku o dofinansowanie (wersja 6.0) oświadczenie to zostało wpisane na stałe we wniosek w części VII Oświadczenie. W związku z powyższym od 18 czerwca 2018 r. nie będzie konieczności składania przedmiotowego oświadczenia w wersji papierowej.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Ważne!

W związku z tym, że konkurs ma charakter otwarty (rundy konkursowe) Wnioskodawcy mieli możliwość utworzenia wniosków w systemie LSI MAKS2 już od momentu ogłoszenia konkursu (tj. od 26 stycznia 2018 r. – obowiązywała wtedy wersja 5.0 wniosku o dofinansowanie projektu). Natomiast od 18 czerwca 2018 r. obowiązuje wersja 6.0 wniosku o dofinansowanie projektu – dlatego też wszystkie wnioski utworzone i edytowane, a nie wysłane w systemie LSI MAKS2, będą musiały zostać ponownie utworzone na nowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu. Poprzednie wersje wniosków będą widoczne w systemie, tak aby Wnioskodawcy nie utracili postępu swojej pracy.

23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014–2020, stanowiącego Załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18.

Przyczyną wprowadzania zmian w załączniku Nr 6 do Regulaminu konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18 pn. Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014–2020 jest potrzeba poprawy nazwy kryterium merytorycznego specyficznego fakultatywnego Nr 1.

27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 11/201/18/V zmienił Uchwałę 4/74/18/V z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18. Przedmiotowa zmiana konieczna była w związku z nowelizacją w dniu 9 stycznia 2018 r. Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) oraz dostosowania kryteriów wyboru projektów do znowelizowanych Wytycznych. W wyniku omyłki w załączniku Nr 6 do Regulaminu konkursu Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014–2020 nie uwzględniono zmiany nazwy kryterium merytorycznego specyficznego fakultatywnego Nr 1. W związku z powyższym zaistniała potrzeba aktualizacji ww. załącznika.

9 stycznia 2018 r. weszły w życie zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 (dalej: Wytyczne).

W związku z powyższym zaszła potrzeba dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne (dalej: SzOOP) RPO WiM w zakresie opisu Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe oraz dostosowania kryteriów wyboru projektów do znowelizowanych Wytycznych. Ponadto zmianie uległa procedura oceny wniosków o dofinansowanie projektów (rezygnacja z etapu oceny formalnej), która ułatwia i skraca proces wyboru projektów do dofinansowania.

Powyższe zmiany wymusiły aktualizację Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. W związku z aktualizacją Regulaminu konkursu zmianie ulega także termin naboru wniosków w ramach I rundy konkursowej. Termin naboru zostaje zmieniony z 28.02.2018 r. – 28.03.2018 r. na 28.02.2018 r. – 04.04.2018 r. Termin rozstrzygnięcia I rundy konkursu pozostaje bez zmian.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. od 27.02.2018 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014−2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1. Zapisane w programie rewitalizacji przedsięwzięcie zakłada aktywizację społeczno-zawodową 77 osób z obszaru rewitalizacji na terenie miasta w ramach priorytetu 9i RPO WiM 2014-2020. Czy - zgodnie z Regulaminem konkursu - możliwa jest realizacja powyższego przedsięwzięcia w formule partnerskiej, w której wnioskodawcą będzie stowarzyszenie, a partnerem - Gmina (MOPS)? Taka formuła realizacji projektu umożliwi sprawniejsze zarządzanie projektem, a w konsekwencji - przyczyni się do poprawy efektywności projektu. Po stronie gminy, w realizację projektów zaangażowani będą pracownicy socjalni, zatrudnieni w MOPS-ie.

Odpowiedź 1: Tak, możliwa jest realizacja projektu „miękkiego” rewitalizacyjnego w partnerstwie. Planując realizację projektu partnerskiego należy mieć na uwadze zapisy dotyczące utworzenia partnerstwa zawarte w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020 (tzw. Ustawy wdrożeniowej). Artykuł ten wskazuje m.in., iż projekt partnerski może być realizowany przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

 

Pytanie 2. Czy zgodnie z Regulaminem konkursu możliwa jest realizacja więcej niż jednego projektu przez jeden podmiot? Planujemy aktywizację wspomnianych 77 osób w ramach 3 różnych projektów, w każdym z nich weźmie udział ok. 25 osób. Podział taki jest zasadny ze względu na odmienną specyfikę grupy docelowej w każdej z trzech grup. Zarządzanie trzema mniejszymi projektami będzie też o wiele bardziej efektywne, niż zarządzanie jednym dużym projektem. Czy postępowanie takie jest dopuszczalne?

Odpowiedź 2: Tak, możliwa jest realizacja przez jeden podmiot kilku projektów „miękkich” komplementarnych do projektu „twardego”. Zgodnie z Regulaminem konkursu co najmniej jeden projekt „miękki” musi być powiązany z projektem „twardym”. W związku z tym, iż Państwa projekt skierowany jest do trzech odmiennych grup z różnymi problemami zasadnym jest jego podzielenie na trzy mniejsze projekty w celu efektywnej i skutecznej ich realizacji, zapewniając dostosowanie wsparcia w projekcie do potrzeb odpowiednich grup docelowych.

 

Pytanie 3: Czy Wnioskodawcą i jednostką realizującą może być jst?

Odpowiedź 3: Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcą, w ramach konkursu mogą być wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). W sytuacji, gdy za realizację projektu odpowiadać będzie jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej np. OPS, PCPR, PUP, jako dane Wnioskodawcy należy podać dane dotyczące jednostki samorządu terytorialnego np. gminy czy powiatu. Natomiast jednostka organizacyjna (OPS, PCPR, PUP) będzie jednostką realizującą projekt.

 

Pytanie 4: Czy w projekcie można zlecać zadania dla NGO na podstawie konkursu ofert? Czy w takim przypadku należy każdą organizację traktować jako partnera projektu?

Odpowiedź 4: Zgodnie z rozdziałem 6.5 punkt 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku, gdy beneficjent jest organem administracji publicznej, może on powierzać na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych w trybie określonym w tej ustawie. Zlecanie wykonania części zadań projektowych podmiotom zewnętrznym nie jest tożsame z realizacją projektu w partnerstwie. Wybór partnera do projektu następuje zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. Co więcej należy pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi z zakresu kwalifikowalności wydatków w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

Informacje

Wykaz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie:

- błędy techniczne:

 • Brak stosownych podpisów i pieczęci w wersji papierowej wniosku, w części VII  „Oświadczenie”;
 • Wykazane podpisy osób w części VII „Oświadczenie” są niespójne z osobami wskazanymi w  pkt. 2.11 jako „Osoba (-y) uprawniona(-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy”;
 • Brak wypełnionego pkt 2.11 wniosku „Osoba (-y) uprawniona (-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy”;
 • Brak wersji papierowej wniosku;
 • Przedstawienie niepełnych danych dotyczących Wnioskodawcy lub Partnera, np. w polu 2.9 niewpisanie nazwy ulicy, kodu pocztowego lub numeru telefonu;
 • Brak niezbędnych załączników, które są wymagane do złożenia wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie;
 • Wykazywanie w polu 6.1.6 „Uzasadnienie kosztów” treści niezwiązanych z uzasadnieniem kosztów budżetowych (np. dokończenie opisu zadań,  dokończenie opisu grupy docelowej);
 • Pisanie wniosku skrótami (wniosek jest nieczytelny i niezrozumiały w swojej treści).
 • Pisanie wniosku metodą „kopiuj – wklej”, bez uwzględnienia specyfiki grupy docelowej, jej liczebności, miejsca realizacji projektu itp.

- błędy merytoryczne:

Przy opisie grupy docelowej:

- nieuwzględnienie lub nieprawidłowe uwzględnienie w projekcie kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi (zasada równości szans kobiet i mężczyzn; zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zasada zrównoważonego rozwoju);

- podawanie danych statystycznych, które nie dotyczą konkretnego obszaru (np. założono, że projekt będzie realizowany na terenie gminy X, natomiast dane statystyczne wykorzystane do zobrazowania sytuacji osób wchodzących w skład grupy docelowej dotyczą całego województwa lub kraju) – nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu stosowania danych dotyczących np. województwa (mogą być one zastosowane w celach porównawczych, jednakże nie mogą one stanowić jedynego źródła informacji);

- brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i informacji na temat danych pochodzących z badań własnych.

- wskazywanie deklaratywnych informacji/stwierdzeń dotyczących zasady równości szans kobiet i mężczyzn, które są niewystarczające, bowiem nie wynika z nich, w jaki sposób faktycznie zostanie zapewniona realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn (np. projekt będzie realizował założenia równościowe”; projekt jest zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn”; „wnioskodawca nie będzie dyskryminował nikogo ze względu na płeć”).

 

Przy opisie sposobu rekrutacji:

- brak wskazania sposobów przekazywania informacji o projekcie;

- brak informacji na temat listy rezerwowej i ewentualnej dodatkowej rekrutacji uczestników;

- niedostosowanie sposobów/metod rekrutacji do specyfiki grupy docelowej.

 

Przy opisie wskaźników realizacji projektu:

- brak wskaźników, które zgodnie z Regulaminem konkursu są obligatoryjne (w tym wskaźników horyzontalnych);

- błędne wykazywanie tych samych zapisów przy opisie “źródła do pomiaru wskaźnika oraz “sposobu pomiaru wskaźnika”.

 

Przy opisie zadań i harmonogramie realizacji projektu:

- planowanie działań, które nie są zbieżne z przedstawionym opisem potrzeb grupy docelowej lub takich, które w ogóle nie wpisują się w założenia konkursu (np. zadanie merytoryczne w projekcie nie może polegać wyłącznie na wyjściach do kina, teatru czy filharmonii);

- opisywanie zadań w sposób zbyt ogólny (np. brak informacji na temat okresu realizacji wsparcia; brak informacji na temat osób zaangażowanych w realizację poszczególnych form wsparcia; brak informacji na temat działań podejmowanych w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami)

-  wykazywana zbyt niska intensywność oferowanych form wsparcia wobec uczestników (np. wykazanie zaangażowania pośrednika pracy w wymiarze 180 h przez okres łączny 11 miesięcy jego pracy w projekcie dla 40 uczestników projektu, gdzie wychodzi, że miesięczne średnie zaangażowanie specjalisty wynosi 16,36 h ).

 

Przy opisie potencjału Wnioskodawcy i Partnerów:

- angażowanie do projektu kadry własnej na podstawie umowy cywilno-prawnej;

- przedstawienie kompetencji i doświadczenia kadry merytorycznej w sposób nieprecyzyjny (np. psycholog posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji podobnego typu działań).

 

Przy konstruowaniu budżetu projektu:

- zaplanowanie cen jednostkowych, które odbiegają od cen zawartych w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku;

- w przypadku kosztów, których nie zawarto w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku;

- pozycje kosztowe zawarte w szczegółowym budżecie projektu nie pokrywają się z opisami zadań (np. zadanie będzie realizowane w 2018 roku, natomiast koszty zaplanowano na 2019 rok).

- brak spójności między kwotą wkładu wskazaną w budżecie ogólnym projektu, a informacjami zawartymi w budżecie szczegółowym i metodologią przedstawioną w Uzasadnieniu wkładu własnego pod budżetem.

 

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-002/18

TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

TYP 2 projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

 1. w nowo utworzonych podmiotach,
 2. w istniejących podmiotach.

Konkurs jest konkursem rewitalizacyjnym. W ramach konkursu należy składać wnioski o dofinansowanie projektów stanowiących przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z lokalnych planów rewitalizacji miast. Interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte „Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW”.


Konkurs ma charakter otwarty, podzielony jest na rundy.

Terminy składania wniosków:
I runda:
28.02.2018 r. - 04.04.2018 r.
II runda:
23.04.2018 r. – 11.05.2018 r.
III runda:
04.06.2018 r. – 15.06.2018 r.
IV runda:
09.07.2018 r. – 20.07.2018 r.
V runda:
13.08.2018 r. – 24.08.2018 r.
VI runda:
17.09.2018 r. – 28.09.2018 r.
VII runda:
22.10.2018 r. – 02.11.2018 r.
VIII runda:
26.11.2018 r. – 07.12.2018 r.

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 grudnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej (wraz  załącznikami) należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu dołączyć trzeba:

 • Wyciąg z programu rewitalizacji.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 5.4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

TYP 1 projektu

W ramach typu 1, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Olsztyna oraz MOF Ełku. Oznacza to, iż realizując projekt typu 1, jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Olsztyna lub MOF Ełku oraz uczestnikami projektu nie mogą być osoby zamieszkałe na terenie MOF Olsztyna lub MOF Ełku. W skład MOF Olsztyna wchodzą następujące gminy: miasto Olsztyn, gmina Barczewo, gmina Dywity, gmina Gietrzwałd, gmina Jonkowo, gmina Purda, gmina Stawiguda. W skład MOF Ełk wchodzą miasto Ełk i gmina Ełk.

TYP 2 projektu

W ramach typu 2, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Ełku. Oznacza to, iż realizując projekt typu 2, jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Ełku oraz uczestnikami projektu nie mogą być osoby zamieszkałe na terenie MOF Ełku. W skład MOF Ełku wchodzą miasto Ełk i gmina wiejska Ełk.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1 projektu:

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Do instrumentów/usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa*,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera;

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub

zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa*,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • kursy i szkolenia zawodowe.

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

TYP 2  projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

 1. w nowo utworzonych podmiotach,
 2. w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

TYP 1 projektu • 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – dla projektów OPS i PCPR; • 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i podmiotów niepublicznych. TYP 2 projektu • 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; • W przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 235 888,86 złotych (alokacja), w tym na projekty Cittaslow: 12 796 549,32 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 18.06.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 18.06.2018 r.

Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązuje od 18.06.2018 r.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 14.08.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie wersja archiwalna (18.06.2018 r. – 13.08.2018 r.)

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza

 

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00,  wtorek–piątek 7:30–15:30


Dodatkowo, na stronie internetowej programu www.rpo.warmia.mazury.pl funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem lub beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 14.08.2018 r.

2018-08-10

Dokumentacja konkursowa po zmianach - format zip - 18.06.2018 r.

2018-06-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-04-23

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-02-27

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-01-23

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-002/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS