Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/18

zakończony     od: 2018-02-28 do: 2018-07-27
Wyniki naboru

Informujemy, że w dniu 10.10.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/18 oraz zwiekszenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

W ramach II rundy konkursu 47 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

25.06.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia I rundy konkursu. W ramach konkursu 20 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

 

Komunikaty

Informujemy, że zaktualizowano załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu tj. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy. Wzór umowy o dofinansowanie projektu został zaktualizowany uwzględniając postanowienia ustawy wdrożeniowej w przedmiocie art. 52a ustawy, który mówi o tym, iż umowa o dofinansowanie projektu oraz decyzja o dofinansowaniu projektu mogą zostać zmienione, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.

Ponadto w zaktualizowanej w dniu 13 czerwca 2018 r. Umowie błędnie został zawarty zapis dotyczący uwzględnienia standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020. W związku z tym, że przedmiotowy konkurs został ogłoszony 26 stycznia 2018 r., tj. przed wejściem w życie w dniu 11 kwietnia 2018 r. nowelizacji Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zapisy dotyczące standardu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zostają usunięte z Umowy.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 14 sierpnia 2018 r.

Niniejsze zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w zakresie:

 • aktualizacji załączników nr 1, 2 i 3 do ww. Regulaminu konkursu, które wynikają z nowo obowiązujących przepisów w związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020;
  • Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020;
  • Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.
 • usunięcia załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Dotychczas przedmiotowe oświadczenie należało złożyć w wersji papierowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie (jako oddzielny dokument). W nowej wersji wniosku o dofinansowanie (wersja 6.0) oświadczenie to zostało wpisane na stałe we wniosek w części VII Oświadczenie. W związku z powyższym nie ma już konieczności składania przedmiotowego oświadczenia w wersji papierowej.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 13 czerwca 2018 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Ważne!

Wnioskodawcy mieli możliwość utworzenia wniosków w systemie LSI MAKS2 już od momentu ogłoszenia konkursu (tj. od 26 stycznia 2018 r. – obowiązywała wtedy wersja 5.0 wniosku o dofinansowanie projektu). Natomiast od 13 czerwca 2018 r. obowiązuje wersja 6.0 wniosku o dofinansowanie projektu – dlatego też wszystkie wnioski utworzone i edytowane przed 13.06.2018 r., a nie wysłane w systemie LSI MAKS2, będą musiały zostać ponownie utworzone na nowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu. Poprzednie wersje wniosków będą widoczne w systemie, tak aby Wnioskodawcy nie utracili postępu swojej pracy.

9 stycznia 2018 r. weszły w życie zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).   

W związku z powyższym zaszła potrzeba dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne (dalej: SzOOP) RPO WiM w zakresie opisu Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe oraz dostosowania kryteriów wyboru projektów do znowelizowanych  Wytycznych.

Ponadto zmianie uległa procedura oceny wniosków o dofinansowanie projektów (rezygnacja z etapu oceny formalnej), która ułatwia i skraca proces oceny wyboru projektów o dofinansowanie.

Zmiany te wymusiły aktualizację Regulaminu konkursu z załącznikami.

Ponadto w związku z aktualizacją Regulaminu konkursu wydłużeniu ulega termin naboru  wniosków w ramach I rundy konkursowej z 28.02.2018 r- 28.03.2018 r. na 28.02.2018 r. - 04.04.2018 r. Termin rozstrzygnięcia I rundy konkursu pozostaje bez zmian.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. od 27.02.2018 r.

Powyższe zmiany zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014−2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Pytanie

Pytanie dotyczące wypełnienia pkt 6.1.6 podpunkt 3 we wniosku o dofinansowanie.
Czy jeśli projekt zawiera kwoty ryczałtowe i wkład własny na poziomie 7,43% uzupełnianie tego podpunktu jest konieczne?


Odpowiedź

Wypełnienie części wniosku 6.1.6 Uzasadnienie kosztów, punkt 3 Uzasadnienie do przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie niepieniężnym oraz dodatkach lub wynagrodzeniach wypłacanych przez stronę trzecią i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników jest konieczne. W tej części wniosku należy uzasadnić jaki wkład własny (w tym wkład niepieniężny) będzie wnoszony do projektu. Rodzaje wkładu własnego oraz zasady jego wnoszenia do projektu określają szczegółowo „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”. Ponadto w tej części wniosku należy zawrzeć informację o dodatkach lub wynagrodzeniach wypłacanych przez stronę trzecią i opłatach pobieranych od uczestników projektu. Opis w tym punkcie wniosku powinien być ściśle powiązany z opisem w punkcie 4.5 Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów oraz szczegółowym budżetem projektu.

Pytanie 1

W projekcie planujemy zatrudnić kadrę pracującą w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej:

- kto zatrudnia tę kadrę w projekcie i na jakich zasadach?( PCPR?, DPS?)

- jak powinno kształtować się wynagrodzenie dla kadry projektu w postaci dodatku specjalnego ? ( lub inne)

- jaki jest procentowy udział kosztów zatrudnionej kadry w ramach projektu?

Odpowiedź 1

Kadrę w projekcie zatrudnia jednostka posiadająca uprawnienia do zatrudniana kadry w Państwa WTZ.

Kadra projektu zatrudniana jest zgodnie z prawodawstwem krajowym oraz zgodnie  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wynagrodzenie dla kadry projektu w postaci dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownikowi zaangażowanemu w realizację projektów finansowanych ze środków  RPO WiM 2014-2020  nie może przekroczyć 40% jego wynagrodzenia podstawowego, przyznanego zgodnie z regulaminem wynagrodzeń w danej instytucji.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.

 

Pytanie 2

Gdzie można znaleźć wytyczne kwalifikowalności wydatków dla Osi 11.?

Odpowiedź 2

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków dla Osi 11 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 mogą Państwo znaleźć na następujących stronach internetowych:

 

Pytanie 3

Czy wydatkiem personelu są wydatki związane z zatrudnieniem własnych pracowników czy też zewnętrznych?

Odpowiedź 3

W ramach projektu, Wnioskodawca może zatrudniać zarówno kadrę własną jak również kadrę zewnętrzną.

Natomiast wydatkiem ponoszonym na zatrudnienie personelu w projekcie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (…), jest wydatek związany  z zatrudnieniem kadry własnej.

 

Pytanie 4

We wniosku,4.6- Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów należy opisać doświadczenie Warsztatu Terapii Zajęciowej? 

Odpowiedź 4

We Wniosku o dofinansowanie projektu, w polu 4.6 „Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów” należy opisać doświadczenie zarówno jednostki nadrzędnej nad WTZ,  posiadającej osobowość prawną jak również jednostki realizującej projekt.

 

Pytanie 5

Co oznacza zastosowanie kwot ryczałtowych w projekcie, w jaki sposób je zastosować przy konstrukcji budżetu projektu ?

Odpowiedź 5

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach  RPO WiM 2014-2020: w przypadku projektów, w których suma w projekcie nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego, zastosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne”.

Należy podkreślić, że w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi: jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową. Zaznaczyć należy, że IZ nie określa liczby zadań lub ich zakresu. Sposób podziału działań realizowanych w ramach projektu na określone zadania zależy od Wnioskodawcy. Weryfikacja racjonalności kosztów ujętych w ramach kwot ryczałtowych odbywa się wyłącznie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie przedstawionego budżetu szczegółowego.

We wniosku o dofinansowanie należy wskazać wskaźniki produktu, które będą wytworzone w ramach realizacji poszczególnych kwot ryczałtowych oraz dokumenty potwierdzające realizację wskaźników. Do jednej kwoty ryczałtowej można przypisać maksymalnie jeden wskaźnik produktu (specyficzny dla danego zadania.

W przypadku nieosiągnięcia wskaźników uznaje się, iż Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo, a tym samym nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej. W związku z tym wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, uznaje się za niekwalifikowalne. Podlegają one zwrotowi wraz z odsetkami.

Na etapie realizacji projektu IZ nie bada rzeczywistych kosztów poniesionych przez Beneficjenta, jedynie weryfikuje, czy dane zadanie zostało zrealizowane zgodnie
z założeniami, tj. czy wskaźnik przypisany do danego zadania został osiągnięty. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków.

Szczegółowe zasady stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach (w tym kwot ryczałtowych) znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pytanie 1

W projekcie pisanym dla uczestników WTZ  i ŚDS zaplanowaliśmy warsztat krawiecki  i informatyczny. Czy zajęcia mogą prowadzić nasi instruktorzy terapii zajęciowej lub terapeuci posiadający umiejętności krawieckie i umiejętności biegłego posługiwania się komputerem, a nie mają kwalifikacji krawieckich i nie są zawodowymi informatykami?

 

Odpowiedź

W ramach Poddziałania 11.1.1 można realizować różnego rodzaju warsztaty, w tym także krawieckie lub komputerowe. Należy jednak pamiętać, że przypisanie warsztatów do konkretnego rodzaju instrumentu wsparcia (instrumenty zawodowe lub społeczne) uzależnione jest od programu warsztatów oraz ich celu.

Jeżeli warsztaty,  będą miały charakter jedynie wspierający i usprawniający uczestników WTZ  i ŚDS w ramach warsztatów terapii zajęciowej, zajęcia te będą mogli prowadzić Państwa terapeuci posiadający umiejętności krawieckie i umiejętności biegłego posługiwania się komputerem.

W przypadku gdy warsztaty będą realizowane w ramach instrumentów zawodowych, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje, kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, powinny być prowadzone przez uprawnione do tego osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje  i certyfikaty do prowadzenia danych kursów i szkoleń zawodowych.

W związku z powyższym, również uczestnicy projektu biorący udział w warsztatach o charakterze zawodowym (krawieckie lub komputerowe), będą musieli uzyskać dokument potwierdzający przez nich uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Przez kwalifikacje należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.

 

Pytanie 2

Czy w opisie projektu musimy wymienić konkretny WTZ i ŚDS ?

Odpowiedź

Tak, w opisie projektu powinni Państwo wymienić konkretny WTZ i ŚDS, w którym będzie prowadzone  wsparcie dla potencjalnych uczestników projektu.

Będzie to obowiązkowy zapis we wniosku o dofinansowanie, jeżeli Państwo będą go składać w ramach 2 typu projektu:

„Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej, tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

 1. w nowo utworzonych podmiotach,
 2. w istniejących podmiotach”.

Pytania

 1. Czy dla uczestników WTZ i ŚDS, będących uczestnikami projektu w ramach poddziałania 11.1.1 można zorganizować warsztaty, np. poligraficzne, krawieckie, komputerowe? Warsztaty odbywać się będą na terenie WTZ lub ŚDS. Czy na zorganizowanie warsztatów można zakupić sprzęt np., komputery,  maszyny do szycia i inne materiały pomocnicze? Czy warsztaty te będą wówczas instrumentem aktywizacji zawodowej? Jakie warunki trzeba spełnić aby zorganizować tego typu warsztaty w projekcie?
 2. Czy w ramach projektu muszą być realizowane kursy, szkolenia zawodowe – czy mogą być takie zajęcia, które wyposażą uczestników nie w konkretne umiejętności (zawód?), ale kompetencje zawodowe, które pozwolą im podjąć zatrudnienie?

 

 

Odpowiedź 1:

Wsparcie w ramach Poddziałania 11.1.1 skierowane jest do osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym również do uczestników WTZ lub ŚDS.  W ramach Poddziałania 11.1.1 można realizować różnego rodzaju warsztaty, w tym także poligraficzne, krawieckie lub komputerowe. Celem instrumentów o charakterze zawodowym jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje, kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy. Przypisanie warsztatów do rodzaju instrumentu wsparcia (instrumenty zawodowe lub społeczne) uzależnione jest od programu warsztatów oraz ich celu. Jeśli warsztaty poligraficzne lub krawieckie miałby na celu wyposażenie uczestników projektu w kompetencje zawodowe, mogłyby one stanowić instrumenty o charakterze zawodowym. 

Sprzęt taki jak komputery oraz maszyny do szycia będą stanowiły środki trwałe. Zakup środków trwałych o wartości niższej niż 3 500 PLN netto nie podlega limitom. Natomiast zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej 3 500 PLN netto podlega limitom, wówczas możliwy jest zakup środków trwałych do wartości 10% wydatków projektu. Ponadto konieczność zakupu środków trwałych w ramach projektu musi zostać szczegółowo uzasadniona w treści wniosku o dofinansowanie. Na podstawie zawartego uzasadnienia Komisja Oceny Projektów podejmie decyzję o możliwości zakupu wskazanych we wniosku środków trwałych.

 

Odpowiedź 2:

W ramach projektu nie ma obowiązku realizacji kursów i szkoleń zawodowych. Dobór odpowiedniego rodzaju wsparcia zależy od sporządzonej diagnozy, potrzeb oraz potencjału uczestnika projektu. Aktywizacja odbywa się w oparciu o indywidualną  ścieżkę.

Ponadto należy pamiętać, iż w ramach konkursu obligatoryjnie należy spełnić kryteria związane z podjęciem zatrudnienia przez uczestników projektu:

- Projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie;

- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej:

•    w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%,

•    w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%.

Pytanie 1

W związku z tym, iż zasiłki wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej mogą być uznane za wkład własny do projektu, proszę o doprecyzowanie, czy dotyczy to zarówno zasiłków okresowych, jak i celowych?


Odpowiedź 1

Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę. Formę wniesienia wkładu własnego określa sam wnioskodawca.

Wkład własny może więc pochodzić ze środków m.in.:

• budżetu JST,

• Funduszu Pracy,

• Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

• prywatnych.

Wkład własny mogą m.in. stanowić bierne formy pomocy, tzn. zasiłki i świadczenia wypłacane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pytanie 1

Czy beneficjentami projektu muszą być osoby niepełnosprawne, które są klientami pomocy społecznej?

 

Odpowiedź 1

Zgodnie z Regulaminem konkursu uczestnikami projektu muszą być „osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego,  w tym osoby bezrobotne,  wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym”.  

Osoby z niepełnosprawnością mogą stanowić grupę docelową projektu, czyli być ostatecznymi odbiorcami wsparcia, ponieważ wpisują się w definicję osób rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym nie muszą być to osoby niepełnosprawne, które są klientami pomocy społecznej. Jednakże muszą spełniać przesłankę zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego.   

 

Pytanie 2

Czy jest wymagana minimalna liczba osób uczestniczących w projekcie?

 

Odpowiedź 2

W ramach ogłoszonego konkursu nie określono minimalnej oraz maksymalnej liczby uczestników, którzy muszą uczestniczyć w projekcie. Należy jednak pamietać, że grupa docelowa, która zostanie objęta wsparciem, powinna wynikać z diagnozy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę. Projekt powinien zakładać taką liczbę osób, żeby jego realizacja była racjonalna i efektywna.

 

Pytanie 3

Co może być udziałem własnym w projekcie ?

 

Odpowiedź 3

Wkładem własnym w projekcie mogą być środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania.

Wkład własny może być wniesiony w następujących formach:

 • wkład pieniężny – czyli wydatki, które będą finansowane przez Wnioskodawcę poprzez partycypację w każdym wydatku bądź tylko w wybranych kategoriach wydatku (np. w postaci sfinansowania części wynagrodzeń, sfinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością, sfinansowania zasiłków dla uczestników projektu).

Wkład własny może być również wnoszony w ramach kosztów pośrednich, wówczas należy go traktować jako wkład pieniężny.

 • wkład niepieniężny – polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). Wkładem niepieniężnym mogą być także dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią.

 

Więcej informacji na temat udziału własnego w projekcie można uzyskać z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Pytanie 1

Na jakiej podstawie weryfikujecie Państwo prawidłowość sporządzenia programu rewitalizacji, skoro zgodnie z regulaminem konkursu nie jest wymagane załączenie go do wniosku o dofinansowanie projektu?

Odpowiedź:

Ogłoszony 22.01.2018 r. konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/18 nie jest konkursem rewitalizacyjnym. W związku z powyższym, wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu nie należy składać programu rewitalizacji. W danym konkursie program rewitalizacyjny nie będzie weryfikowany. Ocena spełniania tego kryterium będzie polegała na stwierdzeniu, że kryterium formalne nr 5 „Poprawność programu rewitalizacji“ – „nie dotyczy” danego projektu. W przypadku, gdy zainteresowani jesteście Państwo konkursem typowo rewitalizacyjnym, proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18.

 

Pytanie 2

Czy skoro o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, dopuszczalne jest złożenie wniosku przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, który opracowała dany program rewitalizacji (np. urząd miasta czy gminy)? Czy w takie sytuacji wymagane jest składanie wniosku o dofinansowanie w partnerstwie z tym podmiotem?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem konkursu „O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).“ W związku z powyższym, wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy podmiot,  pod warunkiem, że działa „w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych“. Ponadto w danym konkursie, nie ma obowiązku składania wniosku o dofinansowanie w partnerstwie z innym podmiotem. 

Pytanie 3

Jak należy interpretować zapis „założenia projektu przedstawione we wniosku stanowią element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego"? Czy wystarczające jest wskazanie, iż dany program rewitalizacji przewiduje realizację działań o charakterze integracji społeczno-zawodowej, zaś wniosek o dofinansowanie (składany przez inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego, który opracowała dany program rewitalizacji) wpisuje się w jego treść, czy też wymagane jest, aby wnioskodawca realizował projekt wspólnie z ww. JST lub na jej zlecenie?”

Odpowiedź:

W danym konkursie kryterium formalne nr 6 „Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji“ nie będzie weryfikowane. Ocena spełniania tego kryterium będzie polegała na stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.  

Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/18

Konkurs ma charakter otwarty, nabór wniosków będzie się odbywał w ramach II rund w następujących terminach:

 

Runda I: od 28.02.2018 r. do 04.04.2018 r

Runda II od 28.05.2018 r. do 27.07.2018 r.

 

TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

TYP 2 projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

 1. w nowo utworzonych podmiotach,
 2. w istniejących podmiotach.

Termin, od którego można składać wnioski

28.02.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27.07.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Runda I lipiec 2018 r., runda II listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie:

Runda I:  od 28.02.2018 r. do 04.04.2018 r.

Runda II: od 28.05.2018 r. do 27.07.2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

TYP 1 i TYP 2

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1 projektu:

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Do instrumentów/usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • kursy i szkolenia zawodowe.

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in.

 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

 

TYP 2  projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem odbywać się będzie:

 1. w nowo utworzonych podmiotach,
 2. w istniejących podmiotach.

              

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

TYP 1 • 85% wydatków kwalifikowalnych dla projektów OPS i PCPR • 95% wydatków kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów TYP 2 • 95% wydatków kwalifikowanych • państwowe jednostki budżetowe maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

48 476 415,76 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu -  obowiązuje od 13.06.2018 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 13.06.2018 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 14.08.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna (13.06.2018 r. – 13.08.2018 r.)

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza

 

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00,  wtorek–piątek 7:30–15:30


Dodatkowo, na stronie internetowej programu www.rpo.warmia.mazury.pl funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem lub beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 14.08.2018 r.

2018-08-10

Dokumentacja konkursowa po zmianach - format zip - 13.06.2018 r.

2018-06-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-02-27

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-01-23

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.