Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja załączników do konkursu – 26.01.2018 r.

22 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu.

Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja Załącznika nr 17 pn. Wzór umowy o dofinansowanie. Wynika to z potrzeby doprecyzowania zapisów wzoru umowy o dofinansowanie, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów, postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych oraz wprowadzenie zasad kwalifikowalności wydatków. Zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do Załącznika do umowy o  dofinansowanie projektu – „Zasady kwalifikowalności w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat B) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

Dodatkowo zaktualizowano załączniki:

  • Załącznik nr 10 pn. Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów;
  • Załącznik nr 12 pn. Karta z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi

usuwając występującą w dokumentacji konkursowej techniczną omyłkę, polegającą na dołączeniu do Regulaminu Załączników nr 10, 12 dotyczących Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat B).

Powyższe zmiany mają wyłącznie charakter „techniczny”, nie nakładają na Wnioskodawcę dodatkowych obowiązków w związku z przygotowaniem i realizacją projektu i nie wymagają przedłużenia naboru.

Wszystkie zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 22 stycznia 2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Wzór umowy

2018-01-26

Załącznik nr 10

2018-01-26

Załącznik nr 12

2018-01-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.