Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.6

Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe

zakończony     od: 2016-02-29 do: 2016-03-07
Komunikaty

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą z 29 stycznia 2016 r. anulował konkurs nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/16.

Przyczyną anulowania jest wstrzymanie procedury związanej z uruchomieniem Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Funkcjonowanie RUR jest warunkiem koniecznym do dofinansowania kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków zostanie powtórnie ogłoszony po uzyskaniu informacji o uruchomieniu rejestru.

Wstępna informacja o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków na wybór Operatorów w ramach Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

Termin, od którego można składać wnioski

29 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 marca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 358

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski składać mogą wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będzie przekazywane za pośrednictwem Operatorów (Wnioskodawców) wyłonionych w ramach konkursu dla trzech podregionów: olsztyńskiego, elbląskiego i ełckiego.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • 1 typ projektu: usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe;
  • 2 typ projektu: wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MŚP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych, w tym m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe dla właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające procesy zmiany.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

47 700 698,75 złotych (podregion olsztyński: 22 362 087,58 zł, podregion elbląski: 16 256 398,12 zł, podregion ełcki: 9 082 213,05 zł)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

Telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

 

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

 

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-01-25

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-01-25

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-01-25

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-01-25

Załącznik 4 Karta oceny formalnej

2016-01-25

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej

2016-01-25

Załącznik 6 Wzór umowy

2016-01-25

Załącznik 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-01-25

Załącznik 8 Podręcznik

2016-01-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.