Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

8.1

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (schemat A). Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-02-28 do: 2018-04-30
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu z grudnia 2018 roku na styczeń 2019 roku.

KOMUNIKAT z 06.12.2018 r. w sprawie wydłużenia przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18

 

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu z września 2018 roku na grudzień 2018 roku.

Przyczyną przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 jest ograniczona zdolność do weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów ze względu na kumulację obowiązków związanych z równoczesną obsługą 5 naborów wniosków o dofinansowanie, przygotowywaniem dokumentacji konkursowych.

Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu  wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych nie wymaga zmiany Regulaminu.

Informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.07.2018 r. nastąpiła zmiana Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A), w zakresie zmiany załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu”.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o zmianie terminu weryfikacji warunków formalnych z 80 dni do 165 dni w konkursie nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A).

Przyczyną wydłużenia terminów jest ograniczona zdolność do weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów ze względu na kumulację obowiązków związanych  z równoczesną obsługą 5 naborów wniosków o dofinansowanie, przygotowywaniem dokumentacji konkursowych.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych nie wymaga zmiany Regulaminu.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o zmianie Ogłoszenia o konkursie i Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A).

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania wniosków z 30 marca 2018 roku na 30 kwietnia 2018 roku (treść Ogłoszenia konkursu oraz §7 ust 3 oraz §8 ust 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18)

26 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Ogłoszenie i Regulamin konkursu RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18. W ogłoszeniu konkursu oraz w § 7 ust. 3 oraz § 8 ust 2. Regulaminu konkursu wskazano, że nabór wniosków nastąpi w terminie: od 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do 30 marca 2018 r. (dzień zamknięcia naboru).

Ustalając termin zamknięcia naboru wniosków nie wzięto pod uwagę Zarządzenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku nr 166/2017 w sprawie zmian w harmonogramie czasu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z którym ustalono dzień 30 marca 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę w dniu 30 marca 2018 nie będzie możliwości złożenia wniosku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmijsko-Mazurskiego.

Dodatkowo, w lutym i marcu 2018 r. odbyły się spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami oraz dni otwarte nt. możliwości aplikowania o środki dofinansowania w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Uczestnicy spotkań zgłosili chęć aplikowania o środki dofinansowania. Jednakże większość z nich wskazała na zbyt krótki czas niezbędny do przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Dodatkowo w lutym 2018 roku zgłoszono do Departamentu EFRR wątpliwości interpretacyjne dotyczące kryterium merytorycznego specyficznego „Komplementarność z projektami społecznymi”, weryfikacji wymogu, iż projekt społeczny, komplementarny z projektem EFRR, bez dofinansowania z RPO WiM musi być zgodny z celami EFS. W celu określenia sposobu weryfikacji ww. zapisu wystąpiono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 oraz zamieszczeniu ich aktualnej wersji na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące komplementarności projektów rewitalizacyjnych w przypadku, gdy jeden projekt społeczny jest komplementarny dla kilku projektów infrastrukturalnych, informujemy, iż dopuszcza się możliwość zakończenia realizacji projektu społecznego przed końcem projektu infrastrukturalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), natomiast nie powinien on zakończyć się przed głównym (tj. bezpośrednio wykorzystywanym do realizacji projektu społecznego) projektem finansowanym z EFRR.

 

Prawidłowość obligatoryjnej komplementarności projektów społecznych i infrastrukturalnych będzie szczegółowo badana zarówno na etapie oceny poprawności programu rewitalizacji, jak i samego wniosku o dofinansowanie.

Informacje

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach naboru.

Ze wsparcia mogą skorzystać:

 •  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia,
 •  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 •  organizacje pozarządowe,
 •  kościoły i związki wyznaniowe,
 •  wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Termin i miejsce spotkania

12 marca 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 14 i 105

 

Pełna informacja o spotkaniu

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A) 

Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 kwietnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek:  8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. organizacje pozarządowe;
 4. kościoły i związki wyznaniowe;
 5. wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

 1. przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);

2. zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego;

3. budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 308 900,42 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 20.03.2018 r. 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 21.09.2018 r. 

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na:

e-mail: bpeir@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 72,

89 521 96 18,

89 521 96 47,

89 521 96 71,

89 521 96 46,

89 521 96 73,

89 521 93 88,

89 521 96 76,

        89 521 93 71

lub

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu,

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku,

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00,  wtorek–piątek 7:30–15:30

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 21.09.2018 r.

2018-09-24

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-03-22

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-01-29

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (schemat A). Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.