Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 29.01.2018 r.

Pytanie 1: Ocena zgodności parametrów zawartych w składanych wnioskach o dofinansowanie z WPGO:

Odpowiedź 1: Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa oraz zapisami Regulaminu konkursu nr  RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18 w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi warunkiem wsparcia inwestycji  będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do WPGO.

Mając powyższe na uwadze niektóre parametry zawarte w składanych wnioskach o dofinansowanie (m.in. rodzaj planowanej inwestycji i jej zakres, a także moc przerobowa instalacji, która została odpowiednio zbilansowana podczas przygotowywania planu, aby wypełnić założenia dyrektyw unijnych w tym obszarze) nie powinny różnić się od zapisów w przyjętych planach inwestycyjnych.

Pozostałe informacje dotyczące np. kosztów i źródeł finansowania inwestycji, terminu jej zakończenia lub zmiany wnioskodawcy mogą ulec modyfikacji z przyczyn niezależnych (m.in. czas trwania przetargów, szacowania kosztów na etapie opracowywania planów inwestycyjnych, zmiany operatorów) i być inne niż te określone w planie inwestycyjnym. Każdy przypadek wnioskodawcy będzie rozpatrywany indywidualnie i w przypadku stwierdzenia rozbieżności  pomiędzy złożonym wnioskiem a zapisami planu inwestycyjnego zaistnieje konieczność przedstawienia przyczyny zmian i jej uzasadnienia.

 

Pytanie 2: Czy w ramach typu projektu: „Tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia” można kwalifikować planowane do rozbudowy/modernizacji PSZOK wyznaczone w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO?

Odpowiedź 2: W ramach ww. typu projektu możliwe jest wsparcie zarówno budowy PSZOK, jak i rozbudowy/modernizacji PSZOK wyznaczonych w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO.

 

Pytanie 3: Czy w ramach typu projektu „Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów” można kwalifikować:

a)inwestycje planowane do rozbudowy/modernizacji wskazane w WPGO,

b)inwestycje wykazane w WPGO dotyczące:

- instalacji do odzysku innego niż recykling odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

- instalacji do recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych?

 

Odpowiedź 3: W ramach ww. typu projektu możliwe jest wsparcie inwestycji planowanych do  budowy/rozbudowy/modernizacji wyznaczonych w Planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO.

Możliwość wsparcia ww. instalacji wskazanych w WPGO należy oceniać zgodnie z brzmieniem typu projektu, tzn. czy instalacje te będą służyły do odzysku/recyklingu/unieszkodliwiania odpadów pochodzących z sektora komunalnego.

 

Pytanie 4: Czy w ramach typu projektu „Kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowa i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO”  można kwalifikować ujęte w WPGO  instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych tj.  składowiska odpadów niebezpiecznych  (azbest)?

Odpowiedź 4: W RPO WiM 2014–2020 w ramach Działania 5.1 przewidziana została możliwość realizowania projektów polegających na „kompleksowej poprawie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowie i modernizacji instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO”. W zamyśle dotyczy to również rozwiązywania problemów z odpadem niebezpiecznym jakim jest azbest. Jeżeli zatem instalację do unieszkodliwiania azbestu ujęto w WPGO nie ma przeszkód w udzieleniu wsparcia środkami EFRR tego typu inwestycji. Nie ma  natomiast możliwości kwalifikowania wydatków związanych ze zbiórką i transportem odpadów zawierających azbest.

 

Pytanie 5: Czy w zakresie typu projektu „tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia” można zrealizować tylko „punkt napraw i przygotowania do ponownego użycia”?

Odpowiedź 5: W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa jako jeden z typów projektów możliwych do realizacji wskazano „Tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia”.  Jak wskazano powyżej w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do WPGO.

W świetle powyższego, o ile w WPGO wykazany został istniejący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym nie istnieje punkt napraw (przygotowania do ponownego użycia) i w ramach planowanych do rozbudowy/modernizacji PSZOK wskazano, iż w ramach PSZOK planuje się punkt napraw (przygotowania do ponownego użycia), to wówczas istnieje możliwość aplikowania o wsparcie skierowane na rozbudowę PSZOK o punkt napraw (przygotowania do ponownego użycia).

 

Pytanie 6: Czy inwestycja dotycząca typu projektu pn. „tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia” powinna być wymieniona w WPGO czy też wymóg ten dotyczy jedynie pierwszego typu projektu („systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów;”), przy którym literalnie oznaczono ten wymóg?

Odpowiedź 6: Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, pkt. 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów oraz zgodnie z zapisami § 4 pkt. 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18  w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi warunkiem wsparcia inwestycji  będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do WPGO. Warunek dotyczy wszystkich typów projektów.

 

Pytanie 7: Czy w konkursie nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18 dopuszczalny jest tryb „Zaprojektuj i wybuduj”?

Odpowiedź 7: Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu  nr  RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18,  IOK/ION nie przewiduje dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem projektów, które na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu posiadają pełną dokumentację techniczną opracowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (str.12).

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.