Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.1

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

zakończony     od: 2016-02-29 do: 2016-04-13
Wyniki naboru

Lista 97 projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/2016 

 

Poniżej skład Komisji Oceniającej Projekty.

Komunikaty

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wydłużono etap oceny formalno-merytorycznej wniosków dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów z 60 dni na 90 dni liczonych od dnia powołania KOP. Jednocześnie nastąpi zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na wrzesień 2016r.

Zmiana wynika z bardzo dużej liczby wniosków złożonych w konkursie, braku ekspertów do oceny w tych dziedzinach oraz obowiązku prowadzenia wszelkiej korespondencji z Wnioskodawcą przesyłką listowną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co wiąże się, w przypadku niepodjęcia przesyłki, z koniecznością jej awizowania przez okres co najmniej 14 dni.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 11sierpnia 2016 roku. 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 30 dni na 60 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism o stwierdzeniu braków formalnych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co wiąże się, w przypadku niepodjęcia przesyłki, z koniecznością jej awizowania przez okres co najmniej 14 dni.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany regulamin konkursu obowiązuje od 12 maja 2016 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu Komisji Oceny Projektów (KOP).

 

Instytucja organizująca konkurs informuje, że w § 6 został dodany ust.3, który brzmi: „Dopuszcza się dokonywanie zdalnej oceny wniosku przez Ekspertów na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej przez Przewodniczącego KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta. Podpisane Oświadczenie może być przekazane w wersji elektronicznej, a następnie w papierowej”.

 

Przedmiotowe zmiany związane są z usprawnieniem i skróceniem  procesu oceny wniosków.

 

Jednocześnie w  § 7 dodano  ust. 3 brzmiący: „Pracownicy IP i eksperci, którzy pozostają w stosunkach  pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mają możliwości oceny tego samego projektu”. 

 

W pozostałym zakresie regulamin  KOP pozostaje bez zmian. Zaktualizowany regulamin KOP obowiązuje od 1 lipca 2016 r.

Pytania i odpowiedzi
Etapy oceny projektów

Poniżej lista wniosków spełniających wymogi formalne, które przekazane zostały do oceny formalno-merytorycznej.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Termin, od którego można składać wnioski

29 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

13 kwietnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym).

Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa;
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
  • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1:  Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2:  Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth.

Zadanie 3:  Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4:  Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5:  Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

209 693 728,32 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu (§14 Procedury odwoławcze). Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
ul. Głowackiego 17, Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-08-11

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-05-13

Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-07-01

Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna

2016-01-28

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-01-28

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-01-28

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-01-28

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-01-28

Załącznik 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-01-28

Załącznik 6 Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych

2016-01-28

Załącznik 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-01-28

Załącznik 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-01-28

Załącznik 11 Karta z definicjami merytorycznych

2016-01-28

Załącznik 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów

2016-01-28

Załącznik 13 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-01-28

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-01-28

Załącznik 15 Lista sprawdzająca do umowy

2016-01-28

Załącznik 16 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-01-28

Załącznik 17 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-01-28

Załącznik 18 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

2016-01-28

Załącznik 19 Instrukcja zabezpiecznia umowy

2016-01-28

Załącznik 1 do Listy sprawdzającej

2016-01-28

Studium wykonalności - Tabela do obliczenia efektu ekologicznego

2016-01-28

Studium wykonalności - arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2016-01-28

Studium wykonalności - Tabela oceny gotowości do realizacji projektu

2016-01-28

Studium wykonalności Załącznik 1 do Instrukcji wypełniania załączników

2016-01-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.