Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne - działanie 8.1

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne spotkanie, skierowane do osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach naboru działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Ze wsparcia mogą skorzystać:

 •  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia,
 •  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 •  organizacje pozarządowe,
 •  kościoły i związki wyznaniowe,
 •  wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

 • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 • zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego);
 • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Preferowane będą projekty:

 • będące kontynuacją lub komplementarne do przedsięwzięć wspartych w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013;
 • realizowane w partnerstwie;
 • zapewniające dodatkowe korzyści z punktu widzenia energooszczędności;
 • przygotowywane w oparciu o formułę konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego;
 • przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy;
 • wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych;
 • realizowane na obszarze strategicznej interwencji: OSI Aglomeracja Olsztyna, OSI Ośrodki subregionalne, OSI Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji.

 

Termin i miejsce spotkania

12 marca 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 14 i 105

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 9 marca 2018 roku, do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Koordynacji Promocji

Ewa Wojczulanis

tel. 89 512 51 84

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS