Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.3

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

zakończony     od: 2016-02-29 do: 2016-03-30
Wyniki naboru

Lista wniosków wybranych do dofinansowania.

 

Poniżej skład Komisji Oceniającej Projekty

Etapy oceny projektów

Informujemy, że została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu.


Poniżej lista 4 wniosków przekazanych do  oceny merytorycznej. 
 

28 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył weryfikację wymogów formalnych wniosków. Do oceny formalno-merytorycznej przekazano 4 projekty.

Poniżej lista projektów.

Informujemy, że 1 lipca 2016 r. został zakończony etap oceny merytorycznej  wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr  RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16.

Żaden wniosek nie spełnił kryteriów merytorycznych w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16 Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Komunikaty

W związku z korektą uległy zmianie następujące zapisy w regulaminie (str. 6):

jest:

Zadanie 5: Budowa, przebudowa, modernizacja placówek prowadzących działania z zakresu ekoedukacji – ekoparki. Łącznie w ramach zadania do rozdysponowania: 100 000,00 EUR, co stanowi: 424 000,00 PLN w ramach kodu zakresu interwencji 085 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

powinno być:

Zadanie 5: Przebudowa placówek prowadzących działania z zakresu ekoedukacji – ekoparki. Łącznie w ramach zadania do rozdysponowania: 100 000,00 EUR, co stanowi: 424 000,00 PLN w ramach kodu zakresu interwencji 085 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16

w ramach osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Termin, od którego można składać wnioski

29 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 marca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym).

Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Uczelnie,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym na obszarach Natura 2000.

Zadanie 2: Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych.

Zadanie 3: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:

 • ochrona ex-situ,
 • ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem,
 • odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania,
 • wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

Zadanie 4: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez m.in.:

 • ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków,
 • właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego.

Zadanie 5: Przebudowa placówek prowadzących działania z zakresu ekoedukacji – ekoparki.

Zadanie 6: Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: szczegółowy opis osi priorytetowej 5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

89 771 330,04 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu (§14 Procedury odwoławcze). Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
ul. Głowackiego 17, Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

Pliki do pobrania

Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-01-28

Regulamin konkursu

2016-02-04

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-01-28

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-01-28

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-01-28

Załącznik 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 6 Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych

2016-01-28

Załącznik 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-01-28

Załącznik 10 Karta oceny kryteriów merytotycznych

2016-01-28

Załącznik 11 Karta z definicjami merytorycznych

2016-01-28

Załącznik 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów

2016-01-28

Załącznik 13 Karty oceny kryteriów merytorycznych

2016-01-28

Załącznik 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2016-01-28

Załącznik 15 Lista sprawdzająca do umowy

2016-01-28

Załącznik 16 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-01-28

Załącznik 17 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2016-01-28

Załącznik 18 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

2016-01-28

Załącznik 19 Instrukcja zabezpieczenia umowy

2016-01-28

Załącznik 1 do Listy sprawdzającej

2016-01-28

Studium wykonalności - Arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2016-01-28

Studium wykonalności - Tabela oceny gotowości do realizacji projektu

2016-01-28

Studium wykonalności - Załącznik 1 do Instrukcji wypełniania załączników

2016-01-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.