Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 7 marca 2018 r.

Pytanie 1

Czy w ramach kosztów kwalifikowanych projektu możemy ująć koszt rat leasingowych nieruchomości z przeznaczeniem na przedszkole? Jeśli tak, to czy są jakieś limity lub wytyczne odnośnie tej formy dysponowania lokalem?


Odpowiedź 1

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17 kwalifikowalna jest tylko część kapitałowa raty leasingowej, zaś wydatkiem niekwalifikowalnym będą inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu (w szczególności marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe). Należy również wziąć pod uwagę, że zgodnie z rozdz. 6.12.3 pkt 9)  Umowy Partnerstwa 2014-2020:  ,,w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcową datę kwalifikowalności wydatków, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są, z wyjątkiem rozwiązania, o którym mowa w pkt 9, wyłącznie raty leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie zapłacone w tym okresie.’’ Zapisy odnośnie leasingu są zamieszczone w ww. dokumencie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS