Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu wraz z załącznikami - 15.03.2018 r.

05 marca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził

  1. aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17,
  2. aktualizację Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17
  3. aktualizację Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiącej Załącznik nr 19 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17

Przyczyną zmian ww. Regulaminu w zakresie wydłużenia terminu etapu weryfikacji wymogów formalnych jest przedłużający się okres oczekiwania na wniesienie poprawek przez Wnioskodawców oraz zapewnienia bieżącej pracy IOK.

Przyczyną wprowadzania zmian w załączniku nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17 pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu jest:

  1. potrzeba aktualizacji zapisów we wzorze umowy o dofinansowanie dot. wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez Beneficjentów w zakresie oznaczania barwami Rzeczypospolitej Polskiej materiałów w wersji pełnokolorowej oraz wskazania dodatkowych dokumentów tj. Karty wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz Poradnika z zakresu obowiązków informacyjnych, które Beneficjenci mogą stosować pomocniczo podczas realizacji Projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji.
  2. potrzeba usunięcia zapisów dot. praw autorskich.
  3. potrzeba doprecyzowania w umowie o dofinansowanie w zakresie zmian we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach do wniosku o dofinansowanie, które nie wpłyną na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają formy aneksu.
  4. potrzeba uwzględnia zapisów art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20200 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) dotyczące stosowania wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 4.1.Dodatkowo wzór umowy o dofinansowanie został zaktualizowany dodatkowe zapisy wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Przyczyną wprowadzania zmian w załączniku nr 19 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17 pn. „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest przyjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą nr 4/66/18/V z dnia 22 stycznia 2018 r. nowego wzoru „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu…”, która wprowadziła:

  1. obowiązek ustanowienia przez Beneficjenta tylko jednego zabezpieczenia, w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza 10 000 000 zł,
  2. obowiązek ustanowienia przez Beneficjenta dwóch zabezpieczeń, w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000 zł.

Ww. zmiany mają na celu złagodzenie wymogów obowiązujących w zakresie zabezpieczania umów o dofinasowanie projektów.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-002/17 oraz Załączników nr 16 i 19 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Zmiany obowiązują od 05.03.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-03-15

Wzór umowy o dofinansowanie

2018-03-15

Instrukcja zabezpieczania umowy

2018-03-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS