Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja dokumentacji konkursowej - 20.03.2018 r.

Aktualizacja niektórych dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż 20.03.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację:

- „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” stanowiącej załącznik nr 18  do Regulaminu konkursu,

- „Wzoru Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów konkursowych (obligatoryjnych) stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu,

- „Wzoru Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) wyboru projektów konkursowych stanowiącej załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu,

- „Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” stanowiących załącznik do „Wzoru umowy o dofinansowanie projektubędącego załącznikiem nr 15 do Regulaminu konkursu oraz stanowiących załącznik do „Zasad realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, stanowiących załącznik nr 1 do „Wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie” będącego załącznikiem nr 17 do Regulaminu konkursu.

 

Wprowadzone zmiany wynikają ze:

  • zmiany zasad zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020,
  • konieczności dostosowania zapisów w zakresie partnerstwa do obowiązującej Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
  • konieczności wskazania aktualnej wersji „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

 

Zmiany obowiązują od 20.03.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

2018-03-20

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych

2018-03-20

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych)

2018-03-20

Wzór umowy o dofinansowanie

2018-03-20

Zasady realizacji projektów

2018-03-20

Instrukcja zabezpieczania umowy

2018-03-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS