Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ważna informacja dotycząca naboru - 22.03.2018 r.

W związku z pojawiającymi się ze strony Beneficjentów problemami z interpretacją  kryterium merytorycznego punktowego ”Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji”  w Poddziałaniu 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur,  IZ RPO WiM 2014-2020 wyjaśnia:

- Pojęcie „własność gruntów” należy rozumieć jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

- Słowo „kontrakt” należy rozumieć jako kolejny etap lub element projektu (jako całości), który wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego. Posiadanie dokumentacji przetargowej powinno zostać odnotowane w sekcji X Wniosku. W przypadku ogłoszenia procedury przetargowej należy podać nr procedury i datę – brak konieczności przedkładania dokumentacji do IOK . W przypadku nieogłoszenia procedury przetargowej wnioskodawca powinien dostarczyć skany przygotowanej dokumentacji przetargowej na CD lub innym nośniku elektronicznym - najpóźniej do zakończenia etapu oceny warunków formalnych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.