Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - wydłużenie terminu składania wniosków - 22.03.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o zmianie Ogłoszenia o konkursie i Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat A).

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania wniosków z 30 marca 2018 roku na 30 kwietnia 2018 roku (treść Ogłoszenia konkursu oraz §7 ust 3 oraz §8 ust 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18)

26 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Ogłoszenie i Regulamin konkursu RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18. W ogłoszeniu konkursu oraz w § 7 ust. 3 oraz § 8 ust 2. Regulaminu konkursu wskazano, że nabór wniosków nastąpi w terminie: od 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do 30 marca 2018 r. (dzień zamknięcia naboru).

Ustalając termin zamknięcia naboru wniosków nie wzięto pod uwagę Zarządzenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku nr 166/2017 w sprawie zmian w harmonogramie czasu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z którym ustalono dzień 30 marca 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę w dniu 30 marca 2018 nie będzie możliwości złożenia wniosku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmijsko-Mazurskiego.

Dodatkowo, w lutym i marcu 2018 r. odbyły się spotkania informacyjne z potencjalnymi Wnioskodawcami oraz dni otwarte nt. możliwości aplikowania o środki dofinansowania w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Uczestnicy spotkań zgłosili chęć aplikowania o środki dofinansowania. Jednakże większość z nich wskazała na zbyt krótki czas niezbędny do przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Dodatkowo w lutym 2018 roku zgłoszono do Departamentu EFRR wątpliwości interpretacyjne dotyczące kryterium merytorycznego specyficznego „Komplementarność z projektami społecznymi”, weryfikacji wymogu, iż projekt społeczny, komplementarny z projektem EFRR, bez dofinansowania z RPO WiM musi być zgodny z celami EFS. W celu określenia sposobu weryfikacji ww. zapisu wystąpiono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 oraz zamieszczeniu ich aktualnej wersji na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-03-22

Ogłoszenie o konkursie

2018-03-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS