Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 24.04.2018 r.

Pytanie 1

Czy projekt budowy drogi na terenach inwestycyjnych będzie wpisywał się w założenia konkursu, jeżeli 50% wartość projektu stanowi budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo – rowerową, a pozostałe 50% to budowa infrastruktury tj. kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny pod sieć światłowodową?

Odpowiedź 1

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2015 poz. 460, art. 8. 1) Wewnętrzny układ komunikacyjny to tzw. drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Do dróg wewnętrznych zalicza się np. drogi dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Powyższe oznacza, że droga wewnątrz terenu inwestycyjnego może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach projektu.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, nie będą kwalifikowane inwestycje związane wyłącznie z budową infrastruktury drogowej. Budowa infrastruktury drogowej możliwa będzie wyłącznie wewnątrz terenu inwestycyjnego objętego projektem (wewnętrzne układy komunikacyjne) Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego i tym samym mniejszą część budżetu projektu (mniej niż 50%).


Pytanie 2

Czy makroniwelacja terenu i przygotowanie działek, jako terenu pod przyszłe inwestycje również może zostać uznane za koszt kwalifikowalny?

Odpowiedź 2

Zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy o dofinansowanie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne, kosztami kwalifikowalnymi w ramach Poddziałania 1.3.4 są koszty związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych i obejmują one m.in.: uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi).

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS