Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.7

Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się. Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-002/18

zakończony     od: 2018-05-30 do: 2018-07-06
Wyniki naboru

24 września 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, gdzie jeden projekt uzyskał ocenę pozytywną oraz został wybrany do dofinansowania.

Komunikaty

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE koniecznym stało się dostosowanie dokumentacji konkursowej do nowo obowiązujących przepisów.


W związku z powyższym zaktualizowano zapisy następujących załączników:

 • Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020;
 • Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020;
 • Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.

Ponadto w załączniku nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 w części VII wniosku pn. Oświadczenie dodano oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanych w Regulaminie konkursu form i sposobów komunikacji między Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Konkurs. Dotychczas oświadczenie to było składane przez Wnioskodawców w formie papierowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wzór przedmiotowego oświadczenia stanowił załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu. W związku z tym, że w chwili obecnej oświadczenie to stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie projektu nie ma konieczności dostarczania przedmiotowego oświadczenia dodatkowo w wersji papierowej. W związku z powyższym usuwa się załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Ponadto koniecznym stało się dostosowanie zapisów Regulaminu konkursu w kwestiach dotyczących usunięcia przedmiotowego załącznika.

Z tytułu wprowadzanych zmian w Regulaminie konkursu zasadnym będzie także wydłużenie terminu zakończenia naboru konkursu z 29.06.2018 r. do 6.07.2018 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Zmiany obowiązują od 13 czerwca 2018 r.

 

Ważne!

W związku z tym, że konkurs ma charakter otwarty (rundy konkursowe) Wnioskodawcy mieli możliwość utworzenia wniosków w systemie LSI MAKS2 już od momentu ogłoszenia konkursu (tj. od 30 kwietnia 2018 r. – obowiązywała wtedy wersja 5.0 wniosku o dofinansowanie projektu). Natomiast od 13 czerwca 2018 r. obowiązuje wersja 6.0 wniosku o dofinansowanie projektu – dlatego też wszystkie wnioski utworzone i edytowane, a nie wysłane w systemie LSI MAKS2, będą musiały zostać ponownie utworzone na nowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu. Poprzednie wersje wniosków będą widoczne w systemie, tak aby Wnioskodawcy nie utracili postępu swojej pracy.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się  

TYP projektu: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej.

Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-002/18   

Termin, od którego można składać wnioski

30.05.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

06.07.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 


Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do:

 • podmiotów leczniczych,
 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
 • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
 • podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
 • pracodawców. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów określonych dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, Osi Priorytetowej 10 Regionalny Rynek pracy RPO WiM 2014−2020, których celem jest poprawa stanu zdrowia pracowników, co oznacza zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu poprzez wdrożenie Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla projektów podmiotów publicznych i niepublicznych wartość dofinansowania wynosi 95%. W przypadku państwowych jednostek budżetowych, maksymalny całkowity udział środków publicznych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu pochodzi w całości ze środków UE.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 429 613,22 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 13.06.2018 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 13.06.2018 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 13.06.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1. Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

    tel.: 89 512 55 13

    faks: 89 512 55 09

    e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza

 

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
 • e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
 • Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86
 • Godziny pracy punktu: poniedziałek
  8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,
 • e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
 • Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16
 • Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00-18:00,  wtorek–piątek 7:30–15:30

 

Dodatkowo, na stronie internetowej programu www.rpo.warmia.mazury.pl funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem lub beneficjentem.

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa po zmianach - format zip - 13.06.2018 r.

2018-06-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-04-30

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się. Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-002/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS