Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 25.05.2018 r.

Pytanie 1. Jeśli Wnioskodawca chce realizować projekt w ramach dwóch typów jednocześnie w jednym wniosku o dofinansowanie czyli:

- Usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku 

- Usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych,

to czy minimalna wartość projektu musi wynieść 160 000,00 zł czyli 140 000,00 dla typu związanego z usługami doradczymi i szkoleniami oraz 20 000,00 dla usług związanych z internacjonalizacją?

Odpowiedź 1: W przypadku ujęcia w projekcie dwóch typów usług należy przyjąć, że minimalna wartość projektu stanowi sumę wartości minimalnych projektu, określonych dla poszczególnych typów projektów, tj. 160 000,00 zł.

Przy czym, w przypadku realizacji takiego projektu, wydatki dotyczące typu projektu „usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku” powinny wynosić min. 140.000,00 zł, natomiast wydatki dotyczące typu projektu „usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych” powinny wynosić min. 20 000,00 zł.

Limit 160 000,00 zł dotyczy także wartości wydatków kwalifikowalnych.

 

Pytanie 2. Jakie koszty kwalifikowalne mogą zostać ujęte w ramach "koszty uczestnictwa 1-3 pracowników Beneficjenta"? Co mam rozumieć pod sformułowaniem koszty uczestnictwa?

Odpowiedź 2: W przypadku projektu związanego z udziałem Beneficjenta w międzynarodowych targach, kosztem kwalifikowalnym jest zakup od wykonawcy zewnętrznego kompleksowej usługi organizacji udziału w imprezie. Katalog kosztów jakie kwalifikują się do wsparcia (w ramach kompleksowej usługi) znajduje się w dokumentacji konkursowej (załącznik pn. „Zasady kwalifikowalności wydatków 1.3.5”). Są to koszty budowy i obsługi  stoiska  wystawowego podczas  uczestnictwa  przedsiębiorstwa  w  danych  targach i obejmują m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania, przejazdu, wyżywienia Beneficjenta i/lub jego pracowników, którzy będą odpowiedzialni za obsługę stoiska na imprezie targowej. Przy czym kwalifikowalny jest udział 1-3 osób. Koszt udziału każdej następnej osoby należy pokryć ze środków własnych Beneficjenta.

 

Pytanie 3. Czy w harmonogramie rzeczowym Wnioskodawca może ująć koszty związane z uczestnictwem w 4 imprezach targowych tj. dwie imprezy targowe w 2019 roku (Ptak Warsaw Expo, Budma), oraz dwie imprezy targowe w 2020 roku (Ptak Warsaw Expo, Budma)?

Odpowiedź 3: Nie ma ograniczeń co do liczby imprez targowych. Przy czym należy pamiętać, że kwalifikowalne są koszty budowy i  obsługi  stoiska  wystawowego podczas  uczestnictwa  przedsiębiorstwa w danych  targach, a nie same uczestnictwo w targach.

 

Pytanie 4. Czy kwalifikowalne są koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem pracowników Wnioskodawcy na imprezę targową zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia?

Odpowiedź 4: Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej nie jest pracownikiem, w związku z tym koszt jej udziału w imprezie targowej nie może stanowić kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu.

 

Pytanie 5. Czy kwalifikowalny jest zakup od Wnioskodawcy przedmiotu badania przez podmiot wykonujący dla Wnioskodawcy usługę doradczą? W jaki sposób powinno odbyć się przekazanie przedmiotu badania do wykonawcy usługi doradczej?

Ponadto informuje, iż koszty wyprodukowania przedmiotu badania są duże.

Odpowiedź 5: W ramach projektu to Wnioskodawca zakupuje usługę doradczą, która przyczyni się do jego wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w studium wykonalności/ biznes planie w jaki sposób nabycie usługi/ usług rozwiąże konkretny problem/ zagadnienie związane z rozwojem firmy i wzmocni jego pozycję konkurencyjną i/lub przyczyni się do jego rozwoju. Wobec powyższego nie może być kwalifikowalny zakup od Wnioskodawcy jakiejkolwiek usługi.

 

Pytanie 6. Jakie koszty są kwalifikowalne w ramach budowy stoiska wystawienniczego? Czy kwalifikowalne są tylko koszty związane z budową stoiska czyli materiałami niezbędnymi do jego stworzenia?

Czy kwalifikowalne są również: stoliki, krzesła, regały, stojaki na ulotki, wynajem sprzętu multimedialnego i dodatkowego (lodówka, ekspres kawowy, czajnik, odkurzacz)?

Odpowiedź 6: Budowa stoiska jest elementem kompleksowej usługi organizacji udziału w imprezie targowej jaką Wnioskodawca zakupuje u wykonawcy zewnętrznego. Warunki jakie ma spełniać stoisko powinny znajdować się w umowie pomiędzy Beneficjentem, a wykonawcą.

 

Pytanie 7. Czy firma organizująca udział Wnioskodawcy w międzynarodowych targach może zawierać w imieniu Wnioskodawcy umowy np. z organizatorem targów?

Odpowiedź 7: Są to ustalenia pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą. Do rozliczenia projektu Beneficjent zobowiązany jest przedstawić umowę z wykonawcą kompleksowej usługi oraz faktury wystawione przez wykonawcę na Beneficjenta.

 

Pytanie 8. Jeśli Wnioskodawca w ramach jednego wniosku o dofinansowanie planuje wyjazd na 4 imprezy targowe, to czy kwalifikowalne są koszty budowy stoiska wystawienniczego na każdy z tych 4 targów, czy tylko na jedne?

Odpowiedź 8: Jeśli każda z 4 imprez będzie wymagała budowy odrębnego stoiska i będzie to wynikało z umowy z wykonawcą – nie ma przeciwskazań co do kwalifikowalności.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS