Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana zasad realizacji projektów - 5.06.2018 r.

5 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację wzoru Zasad realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiące załącznik nr 1 do wzoru Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie będącego załącznikiem nr 14 do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych.

Przyczyną wprowadzania zmian jest:

- w § 3 Kwalifikowalność wydatków, wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pod rygorem uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegającym przepisom ww. ustawy.

- w § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące udzielania zamówień, w zakresie:

  • obowiązku Beneficjenta, zobowiązanego do stosowania przepisów ustawy PZP, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, celem kontroli na dokumentach, dotyczącej:

a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł,
b) zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

  • obowiązku Beneficjenta, niezobowiązanego podmiotowo do stosowania przepisów ustawy PZP, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji, celem kontroli na dokumentach, dotyczącej::

a) zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł,
b) zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

-  zaktualizowano zapisy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25.05.2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

Zmiany w Załączniku do Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie będącego załącznikiem nr 14 do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 05.06.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Zasady realizacji projektów

2018-06-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS