Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiany w Regulaminie konkursu i wydłużenie terminu zakończenia naboru - 13.06.2018 r.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE koniecznym stało się dostosowanie dokumentacji konkursowej do nowo obowiązujących przepisów.


W związku z powyższym zaktualizowano zapisy następujących załączników:

  • Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020;
  • Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020;
  • Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.

Ponadto w załączniku nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 w części VII wniosku pn. Oświadczenie dodano oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanych w Regulaminie konkursu form i sposobów komunikacji między Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Konkurs. Dotychczas oświadczenie to było składane przez Wnioskodawców w formie papierowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wzór przedmiotowego oświadczenia stanowił załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu. W związku z tym, że w chwili obecnej oświadczenie to stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie projektu nie ma konieczności dostarczania przedmiotowego oświadczenia dodatkowo w wersji papierowej. W związku z powyższym usuwa się załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Ponadto koniecznym stało się dostosowanie zapisów Regulaminu konkursu w kwestiach dotyczących usunięcia przedmiotowego załącznika.

Z tytułu wprowadzanych zmian w Regulaminie konkursu zasadnym będzie także wydłużenie terminu zakończenia naboru konkursu z 29.06.2018 r. do 6.07.2018 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Zmiany obowiązują od 13 czerwca 2018 r.

 

Ważne!

W związku z tym, że konkurs ma charakter otwarty (rundy konkursowe) Wnioskodawcy mieli możliwość utworzenia wniosków w systemie LSI MAKS2 już od momentu ogłoszenia konkursu (tj. od 30 kwietnia 2018 r. – obowiązywała wtedy wersja 5.0 wniosku o dofinansowanie projektu). Natomiast od 13 czerwca 2018 r. obowiązuje wersja 6.0 wniosku o dofinansowanie projektu – dlatego też wszystkie wnioski utworzone i edytowane, a nie wysłane w systemie LSI MAKS2, będą musiały zostać ponownie utworzone na nowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu. Poprzednie wersje wniosków będą widoczne w systemie, tak aby Wnioskodawcy nie utracili postępu swojej pracy.

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa po zmianach - format zip - 13.06.2018 r.

2018-06-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS