Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja wzoru Umowy o dofinansowanie - 14.06.2018 r.

13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu.

Przyczyną wprowadzania zmian jest:

- w § 1 Definicje, zaktualizowano definicję pojęcia „Rachunek bankowy Projektu”, na który przekazywane będą środki dofinansowania.
- w § 3 Kwalifikowalność wydatków, wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pod rygorem uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegającym przepisom ww. ustawy.
- w § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące udzielania zamówień, w zakresie:

  • obowiązku Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:

a) dotyczącej postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł,
b) dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

  • obowiązku Beneficjenta, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, jest do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:

a) dotyczącą zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł,
b) dotyczącą zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.


- zaktualizowano zapisy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zmiany w Załączniku nr 15 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków konkursu i obowiązują od 13 czerwca 2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Umowa o dofinansowanie - po zmianach

2018-06-14

Treść uchwały zmieniającej

2018-06-14

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS