Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana dokumentacji konkursowej - 10.07.2018 r.

10.07.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację niżej wymienionych dokumentów w ramach Regulaminu konkursu:

  1. Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18,
  2. „Zasad realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, stanowiących załącznik nr 1 do Wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, będącego z kolei załącznikiem nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie zapisów ww. dokumentów do:

  • obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • obowiązującej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
  • obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  • obowiązującej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • obowiązujących wytycznych i zasad w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

jak również zostały wprowadzone:

  • z potrzeby aktualizacji i doprecyzowania zapisów odnoszących się do realizacji umowy o dofinansowanie/realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w celu usprawnienia i ułatwienia wykonywania praw i obowiązków w nich zawartych,
  • w celu uniknięcia w przyszłości konieczności aneksowania umów o dofinansowanie/podejmowania uchwał zmieniających w przypadku ewentualnej aktualizacji Zaleceń w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

Zmiany obowiązują od 10.07.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie - 10.07.2018 r.

2018-07-10

Zasady realizacji projektów - 10.07.2018 r.

2018-07-10

Uzasadnienie zmian - 10.07.2018 r.

2018-07-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS