Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu i zwiększenie alokacji - 18.07.2018 r.

Informujemy o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie projektów, które znajdują się na Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 11 Regulaminu konkursu nr RPWM.09.03.05-IZ-00-28-001/17 „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu i obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 17.07.2018 r.

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji

2018-07-18

Ogłoszenie

2018-07-18

Regulamin konkursu - obowiązuje od 17.07.2018 r.

2018-07-18

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS