Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista rankingowa, zmiana regulaminu i zwiększenie alokacji - 26.07.2018 r.

Informujemy o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie 4 kolejnych pozytywnie ocenionych wniosków, które znajdują się na „Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP”. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów oraz przyspieszy kontraktację środków.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 10 Regulaminu konkursu „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązują od 24.07.2018 r., czyli od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji

2018-07-26

Regulamin konkursu - obowiązuje od 24.07.2018 r.

2018-07-26

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu

2018-07-26

Ogłoszenie

2018-07-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS