Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.3

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18

zakończony     od: 2018-09-03 do: 2018-10-18
Wyniki naboru

25 marca 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu, w ramach której 44 projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

18 marca 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia I rundy konkursu.

W ramach I rundy konkursu 24 projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania, w tym 1 po procedurze odwoławczej.

27 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia I rundy konkursu, w ramach której 23 projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Komunikaty

Informujemy o podjęciu decyzji dotyczącej wydłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych na II rundę konkursu. Planowany termin dokonania oceny merytorycznej to 15 stycznia 2019 r.

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej wynika ze spiętrzenia zadań związanych z realizacją czterech równolegle prowadzonych konkursów (w ramach Poddziałania 11.1.1, 11.1.2, 11.2.3 i 11.2.4 ) oraz procesem ogłaszania trzech konkursów (w ramach Działania 10.7).

IZ RPO WiM 2014-2020 podejmuje decyzję o rozszerzeniu katalogu form zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w przypadku, gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczek lub łącznie wartość zaliczek ze wszystkich równocześnie realizowanych umów o dofinansowanie projektu zawartych z IZ RPO WiM 2014-2020 przekracza 10 mln złotych. Rozszerzenie ww. katalogu form zabezpieczeń podyktowane jest specyfiką wsparcia, charakterem realizowanych projektów oraz typem potencjalnych Beneficjentów. Wybór formy zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy każdorazowo dokona IZ RPO WiM 2014-2020 w uzgodnieniu z Beneficjentem, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 27 sierpnia 2018 r.

Informacje

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne z Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu.

 

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na następujące typy projektów:

TYP 1 – realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy).
TYP 2 – realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej
z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem nr 1.

Konkurs jest skierowany do:

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
 • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostek zatrudnienia socjalnego realizujących zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacji pozarządowych działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów prowadzących na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, jak i grupy docelowej konkursu, znajdują się w podrozdziale 3.3 i 3.4 Regulaminu konkursu.

 

Termin i miejsce spotkania

14 września 2018 roku w godzinach 10.00–13.30, Olsztyn

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 11 września 2018 roku do godz. 14:00.

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Program szkolenia

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy w konkursie RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 partnerem (nie wnioskodawcą) może być spółka z .o.o.?

Odpowiedź:

Partnerem w tym konkursie może być każdy podmiot, który wpisuje się w katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

Zgodnie z Podrozdziałem 3.3 Regulaminu konkursu podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Przy czym zapis „na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej” w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie oznaczał umowę ustanawiającą taką spółkę.

Niemniej jednak, należy zaznaczyć, że kwestia poruszona w zapytaniu stanowi przedmiot oceny merytorycznej, w związku z czym odpowiedź przedstawiona powyżej ma jedynie charakter informacyjny. Właściwa ocena projektu będzie możliwa dopiero po zapoznaniu się przez oceniających z treścią całego projektu.

Pytanie:

Czy gmina poszukująca partnera powinna zakończyć procedurę wyboru partnera przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa) wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Tak więc, gmina poszukująca partnera powinna zakończyć ten proces przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Podkreślić przy tym należy, że sposób wyboru partnera opisany w art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do podmiotów, które nie są wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Tak więc, tryb ten nie będzie miał zastosowania do projektów partnerskich realizowanych np. przez dwie gminy.

Dodatkowo należy również pamiętać, że zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy wdrożeniowej, gmina, która nie jest inicjatorem projektu partnerskiego, po przystąpieniu do takiego projektu jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości w BIP informacji o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie.

Pytanie 1:

Chcemy objąć wsparciem ludzi starszych (seniorów). Czy można przyjąć, że senior to osoba w wieku 60+?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych – osoba starsza jest to osoba, która ukończyła 60. rok życia. Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę, że nie każdy senior (osoba starsza) będzie zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aby osoba starsza mogła być uczestnikiem projektu musi spełniać przynajmniej jedną z przesłanek zawartych w Rozdziale 3 Słownik pojęć pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014–2020.


Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnieni, czy w projekcie należy realizować wskaźnik „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu" na poziomie min. 15% (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na stronie 36, tj. „rezultat bezpośredni nr 2, który należy zawsze wykazać na poziomie minimum 15%”)?

Definicja wskaźnika mówi, iż wskaźnik podlega monitorowaniu, jeżeli projekt zakłada działania z zakresu aktywizacji zawodowej kierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czy w przypadku, jeżeli w projekcie zaplanowano wsparcie dla Seniorów, tj. osób nieaktywnych zawodowo?

Odpowiedź 2:

Nie, podany w zapytaniu wskaźnik ma charakter wyłącznie informacyjny, jako że w tym konkursie nie przewidziano możliwości realizacji wsparcia o charakterze zawodowym.

Pytanie:

Czy w ramach kosztów pośrednich projektu realizowanego przez OPS możliwe jest przyznawanie osobom zarządzającym projektem (koordynator, księgowa) nagród zamiast dodatków specjalnych? Chodzi o przypadek, kiedy są to osoby zatrudnione w OPS na umowę o pracę. Np. nagroda za wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu np. co drugi miesiąc albo raz na kwartał.

Odpowiedź:

Zgodnie z Podrozdziałem 7.5 Koszty pośrednie pkt 9 oraz Podrozdziałem 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS pkt 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania Podrozdział 6.15, za wyjątkiem pkt 7. W związku z tym, w przypadku personelu zarządzającego projektem taka nagroda będzie stanowiła wydatek kwalifikowalny.

Należy zwrócić szczególną uwagę, że sytuacja jest odmienna w przypadku personelu merytorycznego (koszty bezpośrednie). W takim przypadku ww. wytyczne przewidują jedynie dodatek z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych.

Pytanie:

Jak zostanie oceniony nasz potencjał, jeśli Instrukcja (s. 36) mówi:

„Elementem oceny potencjału finansowego jest analiza planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z Budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich – z rocznymi łącznymi obrotami wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni zamknięty rok obrotowy. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż rok kalendarzowy (12 miesięcy), należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa”.

Roczny obrót spółdzielni za ostatni zamknięty rok obrotowy to xxx,x tys. zł. Czy jeśli złożymy wnioski, w ramach których wartość planowanych wydatków wyniesie w roku 2019 kwotę przewyższającą nasz obrót, to zostaniemy odrzuceni?

Czy też po prostu w punkcie Karty oceny merytorycznej „5. Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem” w podpunkcie a) opis potencjału finansowego dostaniemy 0 punktów (maks w tym podpunkcie to 2 punkty), ale możemy uratować całe kryterium dzięki kolejnym 4 podpunktom?

Odpowiedź:

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ocena potencjału finansowego Wnioskodawcy oraz partnera/-ów (jeżeli dotyczy) dokonywana jest całościowo na podstawie informacji dotyczącej możliwości zapewnienia przez nich płynnej obsługi finansowej projektu oraz ich rocznego obrotu.

Zacytowany przez Wnioskodawcę fragment tekstu odnosi się do projektów, które zostały złożone na dany nabór i podlegają ocenie. Tak więc, w przypadku, w którym Wnioskodawca złożył więcej niż jeden projekt, ocena potencjału finansowego jest przeprowadzana na podstawie zsumowanych wydatków ponoszonych w poszczególnych projektach (tzw. projekty sumaryczne). Niemniej jednak, nawet w sytuacji, w której roczny obrót Wnioskodawcy nie będzie przekraczał zsumowaną wartość wydatków z poszczególnych projektów w roku, w którym są one najwyższe, nie będzie to stanowiło podstawy do odrzucenia projektu. W takiej sytuacji Wnioskodawca zostanie poproszony na etapie ewentualnych negocjacji o poświadczenie, że będzie w stanie zapewnić płynną obsługę finansową projektu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).

Pytanie:

Czy w ramach projektu można przeszkolić własnych pracowników – trenerów/pedagogów np. z zakresu TSR i potem po przeszkoleniu oni prowadziliby zajęcia z członkami rodzin?

 

Odpowiedź:

Nie, Regulamin konkursu nie przewiduje możliwości szkoleń zawodowych w ogóle, a w szczególności pracowników projektu. Pracownicy, których Wnioskodawca planuje zaangażować do realizacji projektu, powinni już w momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu posiadać określone kompetencje umożliwiające efektywne wsparcie uczestników projektu.

Pytanie:

Z otrzymanej mailowo odpowiedzi na pytanie nr 3 wynika, że oprócz problemu długotrwałej lub ciężkiej choroby powinniśmy wziąć też pod uwagę drugi problem, który na bazie Państwa odpowiedzi na pytania 4-5 można nazwać zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową.

Były to te słowa:

Seniorzy wymagają wsparcia z uwagi na różne problemy związane z sytuacją rodzinną, brakiem zapewniania opieki przez bliskich lub sąsiadów, trudnościami z nawiązywaniem kontaktów ze społecznością lokalną, uczestniczeniem w życiu społecznym w połączeniu z długotrwałymi chorobami i taka/takie mogą być przesłanki ich uczestnictwa w projekcie. Udział w projekcie seniorów ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu z ww. powodów. Odpowiednio zaplanowane i zrealizowane formy wsparcia zniwelują u seniorów problemy natury społecznej i psychicznej.

Chcę zapytać o "zdarzenie losowe i sytuację kryzysową". Jest tam litera "i" (spójnik). Czy to oznacza, że oprócz sytuacji kryzysowej, którą spodziewamy się wykazywać, MUSI też być wykazane zdarzenie losowe?

 

Odpowiedź:

Zastosowanie spójnika „i” w art. 7 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej wskazuje na to, że określenie „zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa” należy czytać jako jedną przesłankę. Tak więc, aby uznać spełnienie tej przesłanki, musi wystąpić sytuacja, w której zdarzenie losowe powoduje wystąpienie sytuacji kryzysowej. Ustawa o pomocy społecznej nie zawiera definicji „zdarzenia losowego” ani „sytuacji kryzysowej”, tak więc w każdym przypadku będzie konieczne, aby zbadać, czy wystąpiło zdarzenie losowe pociągające za sobą powstanie sytuacji kryzysowej. (szerzej S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008, s. 176).

Pytanie:

Czy wkładem własnym mogą być wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią w takiej sytuacji – projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych (dzieci z SOSW) – nauczyciele i pracownicy internatu będą w projekcie osobami wspomagającymi uczestników podczas warsztatów, zajęć, wyjazdów itp. Osoby te są zatrudnione w szkole na zasadzie Karty Nauczyciela. Czy część ich wynagrodzenia odpowiadająca liczbie godzin poświęconej na projekt może być wkładem własnym? Czy dla tych osób należałoby jednak przygotować umowy wolontariackie i w takiej formie wnieść ich pracę jako wkład własny do projektu?

Odpowiedź:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków nie wskazują specyficznych wymagań dotyczących wnoszenia wkładu własnego pieniężnego. W definicji wkładu własnego zawartej ww. Wytycznych określone jest, że są to „środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania(…)”. Tak więc, zgodnie z przytoczoną definicją nie ma znaczenia czy środki finansowe wniesione do projektu przez Wnioskodawcę jako wkład finansowy pochodzą z jego własnych zasobów, czy też strony trzeciej.

Niemniej jednak, aby wkład własny w postaci części wynagrodzenia kadry projektu mógł zostać wniesiony do projektu, pracownicy ci powinni zostać w jakiś sposób zaangażowani w jego realizację. W takiej sytuacji (z wyłączeniem projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, o których mowa w sekcji 6.6.1 pkt 1 lit. b ww. Wytycznych) będą miały zastosowanie zapisy ww. Wytycznych w zakresie kosztów związanych z angażowaniem personelu (podrozdział 6.15). Forma zaangażowania tych pracowników do projektu będzie zależała od Wnioskodawcy. Przy czym należy zwrócić uwagę, że w przypadku grupy pracowników jaką są nauczyciele szkół zastosowanie mogą mieć również inne przepisy (np. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela).

Pytanie:

Czy osoby lub rodziny, muszą spełniać co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, muszą również spełniać kryterium dochodowe określone w pomocy społecznej, aby otrzymać wsparcie?

Odpowiedź:

Status osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest niezależny od zapisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Bowiem ten wyznacza przesłankę (kryterium dochodowe) do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Natomiast wsparcie w projekcie, co do zasady, nie będzie miało charakteru pieniężnego.

Tak więc, projekt można kierować np. do osób lub rodzin, które spełniają co najmniej jedną z przesłanek zawartych w art. 7 ww. ustawy, nie zależnie od tego czy ich dochody przekraczają kryterium dochodowe czy też nie. Należy jednakże zwrócić szczególną uwagę, że w przypadku, w którym w projekcie (jako wkład własny) będą wypłacane świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na rzecz uczestników, zastosowanie będzie miał art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Pytanie 1: W naszym projekcie chcemy współpracować z 3 lokalnymi podmiotami:

 • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Zespołem Szkół,
 • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Czy te podmioty lokalne spełniają definicję z SzOOP (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP)?

Odpowiedź 1: Wskazane w zapytaniu podmioty stanowią jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego, w związku z czym należy stwierdzić, że są one jednym i tym samym podmiotem. Podmiot ten (jednostka samorządu terytorialnego) jest zgodny z katalogiem potencjalnych beneficjentów określonym w SzOOP. Tak więc, jeżeli Projektodawca zakłada nieformalną współpracę z tymi podmiotami w celu realizacji projektu, to limit nr 5 zostanie spełniony.

 

Pytanie 2: Czy wkładem własnym niepieniężnym w projekcie może być koszt wykorzystania pomieszczeń w szkole publicznej, ale przy założeniu, że organ prowadzący tej szkoły nie jest partnerem ani liderem projektu? Tylko stroną trzecią?

Odpowiedź 2: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (Podrozdział 6.10 pkt 2) wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Dalej ww. Wytyczne (Podrozdział 6.10 pkt 4 lit. g) wskazują, że jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji). Tak więc, jeżeli wskazane powyżej wymogi zostaną zachowane, wniesienie wkładu własnego do projektu w postaci sal szkolnych przez podmiot trzeci będzie możliwe.

 

Pytanie 3: Czy kwalifikowalny jest wyjazd zagraniczny, jeżeli wpisywałby się w cele projektu?

Odpowiedź 3: Poddziałanie 11.2.3 skupia się na ułatwianiu dostępu do usług społecznych (przez np. wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Ponadto należy zaznaczyć, że wsparcie oferowane w projekcie musi mieć charakter zintegrowanych usług społecznych i wynikać z indywidualnej diagnozy osoby/rodziny. Pamiętać należy również, że cel projektu powinien wpisywać się w założenia danego Poddziałania.

W Regulaminie konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 w Podrozdziale 3.2 Typy projektów wskazany został przykładowy katalog możliwych do realizacji form wsparcia. Przy projektowaniu wsparcia Wnioskodawca powinien kierować się tymi zapisami. Tak więc, z punktu widzenia założeń konkursu, wyjazd zagraniczny nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym.

Pytanie 1: Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez projekt, w którym kluczową grupą docelową/uczestnikami będą osoby (dzieci i młodzież) przebywające w pieczy zastępczej, natomiast ich prawni opiekunowie z rodzin zastępczych, w których przebywają, będą stanowić odbiorców jako otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Projekt miałby polegać na tym, iż kompleksowe wsparcie byłoby skierowane do dzieci i młodzieży przebywającej w przeczy zastępczej i miałoby skutkować wyposażeniem UP w kompetencje osobiste, społeczne i zawodowe, podniesieniem ich samooceny, rozwojem osobistym, które pozwolą im lepiej funkcjonować w rodzinie, szkole i lokalnej społeczności, a także efektywnie wejść w dorosłość. Natomiast udział opiekunów z rodzin zastępczych byłby realizowany w mniejszej skali i służyłby skuteczniejszemu wsparciu UP, np. poradnictwo, grupa wsparcia w zakresie radzenia sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Odpowiedź 1: Tak, taki projekt może być realizowany. Należy jednakże zwrócić uwagę, że dodatkowo w projekcie udział powinny brać również (jako uczestnicy projektu) rodzice biologiczni dzieci przebywających w pieczy zastępczej (jeżeli jest to możliwe). Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę, że w Poddziałaniu 11.2.3 nie dopuszcza się działań skupiających się na aktywizacji zawodowej uczestników. Przedmiotem Poddziałania 11.2.3 jest ułatwianie dostępu do usług społecznych i podnoszenie ich jakości, natomiast aktywizacja zawodowa możliwa jest np. w Poddziałaniu 11.1.1, którego bezpośrednim celem, np. przez wyposażenie w odpowiednie kompetencje społeczne i zawodowe, przywrócenie uczestników projektu na rynek pracy.

 

Pytanie 2: Czy fakt przebywania osoby w pieczy zastępczej jest już wystarczającą przesłanką do udziału w projekcie, czyli oznacza, że osoba taka jest zagrożona wykluczeniem społecznym? czy też należy wykazać jeszcze jakieś inne przesłanki?

Odpowiedź 2: Tak, zgodnie z definicją osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wystarczy, że osoba przebywa w pieczy zastępczej.

 

Pytanie 3: Czy uczestnikiem projektu mogą być rodzice z rodzin zastępczych, którzy pracują, mają dobrą sytuację materialną?

Odpowiedź 3: Nie, niemniej jednak te osoby mogą brać udział w projekcie jako otoczenie uczestników projektu.

 

Pytanie 4: Czy w przypadku projektu skierowanego do osób przebywających w pieczy zagrożonych wykluczeniem społecznym a nie ogólnie rodzin zastępczych, projektodawca ma obowiązek obejmować wsparciem wszystkich członków rodziny zastępczej, w której przebywa uczestnik?

Odpowiedź 4: Nie, obejmować wsparciem można zarówno osoby, jaki i całe rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Niemniej jednak, należy każdorazowo przeanalizować, czy wsparcie udzielane w takiej a nie innej postaci będzie efektywne i możliwe do zrealizowania.

 

Pytanie 5: Czy jeśli wiemy, że dziecko przebywające w pieczy zastępczej nie jest sierotą, to powinniśmy objąć w jakiś sposób wsparciem również rodziców biologicznych? A jeśli tak, to co w sytuacji braku kontaktu z rodziną biologiczną albo gdy są nikłe szanse na powrót dziecka do rodziny naturalnej (np. rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich, nie współpracują z OPS-em/PCPR-em, nie wykazują woli, aby przyjąć dziecko z powrotem, są dotknięci problemem alkoholowym i innymi problemami)? 

Odpowiedź 5: Zgodnie z limitem nr 1 (str. 30 Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18) kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczeniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej – rozdzieleniu dziecka z rodziną i kierowaniu go do pieczy zastępczej. Tak więc, w sytuacji, w której doszło już do rozdzielenia dziecka z jego rodziną biologiczną, projekt powinien zakładać umożliwienie temu dziecku powrót do jego rodziny. Niemniej jednak mogą wystąpić sytuacje, w których taki powrót nie będzie możliwy. W takich sytuacjach należy się skupić na wsparciu dziecka w celu wyposażenia go w niezbędne umiejętności/kompetencje, które będą dla niego przydatne w dorosłym życiu, a których nie była wstanie zapewnić rodzina biologiczna.

 

Pytanie 6: Dokumentacja konkursowa zawiera limity i ograniczenia dla Poddziałania 11.2.3 - punkt 1: "Kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, rozdzielaniu dziecka z rodziną i kierowaniu go do pieczy zastępczej"? Jak w powyższym kontekście należałoby rozumieć ten punkt, skoro dzieci są już rozdzielone z rodziną i przebywają w pieczy zastępczej?

Odpowiedź 6: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5. Jeżeli więc Wnioskodawca zakłada, że jego projekt będzie dotyczył wsparcia dzieci przebywających w pieczy zastępczej, to jednym z założeń powinno być umożliwienie im powrotu do rodzin biologicznych (o ile na podstawie diagnozy okaże się, że taka potrzeba rzeczywiście istnieje i jest możliwa do osiągnięcia).

 

Pytanie 7: Jeśli liderem projektu jest organizacja pozarządowa, a partnerem powiatowe centrum pomocy rodzinie, to czy projekt powinien być realizowany w oparciu o kontrakt socjalny, PAL lub projekt socjalny czy też w oparciu o umowę na wzór kontaktu socjalnego?

Odpowiedź 7: W takim przypadku Wnioskodawca może wybrać, czy będzie realizował swój projekt z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego, czy będzie to robił, za pośrednictwem Partnera, z wykorzystaniem kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej lub projektu socjalnego.

 

Pytanie 8: Czy w przypadku projektu kierowanego do rodzin zastępczych możliwe jest uznanie jako wkład własny finansowy do projektu świadczeń, które te rodziny uzyskują z PCPR-u na funkcjonowanie, wypoczynek letni dzieci itp.?

Odpowiedź 8: Tak, wytyczne w zakresie włączenia społecznego, jak i Regulamin konkursu, dopuszczają możliwość wnoszenia wkładu własnego w postaci zasiłków.

 

Pytanie 9: Proszę o pomoc i wskazówkę w następującej kwestii:

 • chcemy realizować projekt ryczałtowo, więc deklarujemy poziom osiągnięcia konkretnych wskaźników już na etapie składania wniosku
 • będziemy pracować z rodzinami przemocowymi z kilku gmin - na ten moment wiemy, ile takich rodzin potencjalnie jest w gminach, ale nie wiemy, które wejdą w projekt i iluosobowe będą - dlatego bardzo trudno nam określić liczbę osób, które obejmiemy wsparciem
 • widzimy, że jesteśmy w stanie pracować przez 2 lata z 30 rodzinami - nie możemy jednak założyć, że w danej rodzinie będzie na pewno 2,3 lub więcej osób

Jak w takiej sytuacji podejść do deklarowanej wartości wskaźników? Czy założyć minimum, że w każdej rodzinie będziemy pracować z minimum 2 rodzinami i tym osiągniemy wskaźniki, a jak będzie więcej osób w rodzinie, to obejmiemy ich również, ponieważ zakładamy limit 10000zł na rodzinę?

Odpowiedź 9: Wnioskodawca powinien przyjąć wstępne założenie dotyczące liczby uczestników projektu i tą wartością się kierować przy tworzeniu projektu (głównie: wskaźniki, wskaźniki do rozliczenia kwot ryczałtowych i budżet projektu). Wnioskodawca powinien oszacować, z jaką liczbą uczestników jest w stanie pracować i tak zaplanować projekt, aby zrekrutować zakładaną grupę. Przy czym należy pamiętać, że w przypadku projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi nie ma możliwości przekroczenia określonej kwoty wkładu publicznego (w lipcu – miesiąc ogłoszenia konkursu – kurs euro wynosił 4,3631, więc będzie to kwota 436 310 PLN). Można powiedzieć, że wskazana kwota będzie wyznacznikiem tego dla jak licznej grupy zaplanować projekt.

Co do limitu środków na uczestnika projektu należy zwrócić uwagę, że w przypadku projektu skierowanego do rodzin będzie to 10 000 PLN nie na rodzinę, lecz na każdego uczestnika (członka rodziny).

Pytanie 1: Czy można zastosować następujący układ projektu: dzieci z rodzin zastępczych zawodowych mogą uczestniczyć w projekcie jako uczestnik, za którym w ślad idzie wsparcie finansowe, natomiast rodzice z rodziny zastępczej będą w tym przypadku traktowani w projekcie jako otoczenie?

Odpowiedź 1: Tak, rodziny zastępcze zawodowe mogą stanowić otoczenie uczestników projektu, w przypadku gdy wsparcie otrzymuje dziecko przebywające w tej rodzinie oraz jego rodzina biologiczna (o ile jest to możliwe).

Pytanie 2: Czy uczestnik może spełnić minimum jedną przesłankę odnośnie wykluczenia, aby stać się uczestnikiem projektu? Oczywiście w rozumieniu, ze w projekcie realizator deklaruje się do preferowania więcej niż jednej przesłanki, jeśli taka występuje.

Odpowiedź 2: Tak, wystarczy, że uczestnik będzie spełniał tylko jedną przesłankę zawartą w definicji osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która znajduje się w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Pytanie 3: Czy przesłanka ubóstwa może być traktowana jako jedyna przesłanka do uznania wykluczenia społecznego?

Odpowiedź 3: Tak, zgodnie z definicją osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wystarczy, że osoba lub rodzina będzie spełniała co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym katalogu znajduje się ubóstwo).

Pytanie 1: dotyczy podmiotów pełniących funkcję partnerów w konkursie.

Czy Partner musi być jedną z wymienionych jako podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie jednostek:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
- jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
- jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
- organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
- podmioty ekonomii społecznej.

Czy powyższy wymóg dotyczy jedynie Partnera, a nie Lidera?

Odpowiedź 1: Powyższy wymóg dotyczy zarówno Lidera, jak i Partnera projektu.

 

Pytanie 2: Jeśli Gmina nie posiada programu rewitalizacji, czy może brać udział w ramach niniejszego konkursu, tj. RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe ?

Odpowiedź 2: W związku z tym, że konkurs RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 nie jest konkursem rewitalizacyjnym, program rewitalizacji nie jest dokumentem wymaganym (obligatoryjnym). Jednocześnie zgodnie z Regulaminem konkursu Gmina jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinasowanie. Zatem Gmina nie posiadająca programu rewitalizacji może aplikować o środki w ramach konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18.

Zgodnie z powyższym kryterium merytoryczne nr 10 nie dotyczy przedmiotowego konkursu.

 

Pytanie 3: Gdy Gmina nie posiada programu rewitalizacji, grupy docelowej nie mogą stanowić wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wskazanym do rewitalizacji – w tym przypadku, w jaki sposób kryterium ma być spełnione?

Odpowiedź 3: Konkurs RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 nie jest konkursem rewitalizacyjnym.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18, grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, a także otoczenie tych osób. Osoby będące otoczeniem uczestników projektu muszą również spełniać wymogi dotyczące miejsca zamieszkania.

Zgodnie z powyższym kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne nr 6 nie dotyczy przedmiotowego konkursu.

 

Pytanie 4: W przypadku, gdy Gmina przystępuje do konkursu wraz z realizatorem- GOPS, jaki powinien być poziom wkładu własnego?

Odpowiedź 4: Zgodnie z Regulaminem konkursu minimalny wkład własny Gminy w ramach projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 ma charakter otwarty, nabór wniosków będzie się odbywał w następujących terminach:
 

Runda I – od 3.09.2018 r. do 19.09.2018 r.

Runda II – od 04.10.2018 r. do 18.10.2018 r.

 

Typy projektów:

 

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
 10. Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 14. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 15. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny;
 16. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 18. Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 19. Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 20. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 21. Usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań);
 22. Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji np. terapia małżeńska i rodzinna, wczesne wsparcie w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia równowagi psychicznej).

 

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

 

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Termin, od którego można składać wnioski

3 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 4. jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 5. jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 6. organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 7. podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:

 

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
 10. Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 14. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 15. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny;
 16. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 18. Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 19. Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 20. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 21. Usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań);
 22. Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji np. terapia małżeńska i rodzinna, wczesne wsparcie w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia równowagi psychicznej).

 

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*.

 

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; • 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 111 665,71 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 27.08.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje o konkursie można uzyskać od sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem tel.: 89 512 55 26 oraz e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazany adres e-mail z wykorzystaniem formularza.

Ogólne informacje na temat zasad stosowanych podczas procesu wyboru projektów, wyjaśnień w kwestii konkursu, interpretacji postanowień Regulaminu, a także udzielania konsultacji Wnioskodawcom, można uzyskać od pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Elblągu i Ełku. Wystarczy zgłosić się do jednego z Punktów Informacyjnych, do których kontakt znajduje się poniżej:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,
  e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl, telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86,
  godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, 
  e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl, telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16,
  godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, 
  e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl, telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77,
  godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Dodatkowo na stronie internetowej programu www.rpo.warmia.mazury.pl, funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 27.08.2018 r.

2018-08-22

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-07-27

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.