Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej – 1.08.2018 r.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 70 dni do 85 dni liczonych od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17) oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z lipca 2018r. na  sierpień 2018r. (§  7 ust 4. Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17, ogłoszenie o konkursie).

Powyższe uwarunkowane jest dużą liczbą ocenianych przez Instytucję, w ostatnim czasie wniosków.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 11 ust. 3 Regulaminu konkursu RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17: „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, złożoność projektu, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów. Ponadto zgodnie z ogłoszeniem konkursu: „Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-002/17 nie będą skutkowały pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 31.07.2018 r.

2018-08-01

Ogłoszenie

2018-08-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.