Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nabór nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-003/18

zakończony     od: 2018-09-24 do: 2018-11-02
Wyniki naboru

1 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu otwartego. W ramach II rundy konkursu 38 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

15 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia I rundy konkursu otwartego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/18. W ramach I rundy konkursu 24 projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o podjęciu decyzji dotyczącej wydłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych na II rundę konkursu. Planowany termin dokonania oceny merytorycznej to 8 lutego 2019 r.

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej wynika ze spiętrzenia zadań związanych z realizacją czterech równolegle prowadzonych konkursów (w ramach Poddziałania 11.1.1, 11.1.2, 11.2.3 i 11.2.4).

Informacje
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1. Czy wartość projektu jest uzależniona od ilości osób biorących udział w szkoleniach? Czy mogę założyć maksymalną ilość osób jaką mogłabym przeszkolić?

Odpowiedź: Planując realizację projektu należy pamiętać, iż maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika projektu wynosi 18 000,00 PLN, zaś w przypadku osoby z niepełnosprawnością 22 000,00 PLN, przy czym limity te dotyczą średniego kosztu wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu. Udział innych osób, w tym otoczenia, musi być pokryty w ramach powyższej kwoty. W związku z powyższym, ilość osób biorących udział w projekcie rzutuje na wartość projektu.

Odpowiadając na  drugą część pytania informujemy, że to Wnioskodawca planuje ile osób weźmie udział w poszczególnej formie wsparcia (np. w szkoleniach), mając na względzie cel projektu oraz zakładane wskaźniki do osiągnięcia.  Regulamin konkursu nie określa minimalnej ani maksymalnej liczby uczestników jaką można przeszkolić.

 

Pytanie 2. Czy do kosztów też można uwzględnić dodatkowe osoby prowadzące szkolenia, czy to muszę być tylko ja jako firma?

Odpowiedź: Do realizacji projektu Wnioskodawca może zaangażować kadrę własną (posiadaną) oraz zewnętrzną, którą dopiero chce zaangażować do realizacji projektu. Ilość zatrudnionych specjalistów np. ds. szkoleń jest uzależniona od założeń projektu oraz potrzeb jego uczestników. Środki na wynagrodzenie kadry merytorycznej jak wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być określone na racjonalnym poziomie.

 

Pytanie 3. Co będę mogła zrobić, jeśli w założeniach projektu na szkolenia, będzie już podana liczba osób kwalifikująca się do szkoleń, ale nie znajdę wystarczającej ilości chętnych? Czy będę musiała zwracać zaliczkę, jeśli taka zostanie udzielona?

Odpowiedź: W sytuacji gdy na etapie realizacji projektu, Wnioskodawca nie zrekrutuje wymaganej liczby uczestników projektu do uczestnictwa w danej formie wsparcia, Beneficjent może dokonać zmian w projekcie (zmiany  należy zgłaszać nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu). Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby diagnoza grupy docelowej sporządzona na etapie planowania projektu została dokonana w sposób dokładny i rzetelny (należy prowadzić rozmowy, badania, wywiady w obszarze, który ma być objęty działaniami projektowymi, można skompletować też wstępną listę zainteresowanych). Eliminuje to znacznie ryzyko wystąpienia problemów tego typu. W przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, w których Wnioskodawca zakłada własny wskaźnik produktu dotyczący liczby osób uczestniczacych w danej formie wsparcia, zaleca się określenie wartości pośredniej wskaźnika. Osiągnięcie wartości pośredniej umożliwi uznanie części kwoty ryczałtowej za kwalifikowalną nawet w sytuacji, gdy wskazana/zakładana wartość docelowa wskaźnika produktu nie zostanie osiągnięta.

 

Pytanie 4. Jakie dane będą wymagane od uczestników szkolenia, tak, żeby potwierdzić, że rzeczywiście są w tej grupie osób kwalifikujących się do projekt? Np. z grupy wykluczenia zawodowego. Zależałoby mi na tym, żeby ludzi nie wystraszyć ilością zbieranych informacji, i danych o nich, przy zapisywaniu się na kursy, z których będę musiała się rozliczyć w projekcie.

Odpowiedź: Dokumenty potwierdzające status osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym określono w Regulaminie konkursu (s. 39-40). Mogą to być oświadczenia uczestnika projektu (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), zaświadczenia z właściwych instytucji np. z ośrodka pomocy społecznej. W przypadku osób z niepełnosprawnościami odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (zgodnie z definicją wskaźnika Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie).

 

Pytanie 5. Czy jest maksymalny czas trwania projektu np. 30 miesięcy?

Odpowiedź: W Regulaminie konkursu nie określono minimalnego ani maksymalnego czasu trwania projektu.

 

Pytanie 6. Czy koszty dojazdu uczestników projektu oraz wyżywienia, kwalifikowane są tylko dla os. ze znacznym i umiarkowanym stopniem a dla lekkiego ze sprzężeniem już nie?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem konkursu w projekcie dopuszcza się możliwość sfinansowania kosztów dojazdów każdego z uczestników projektu, a także osób z ich otoczenia, które korzystają z usług aktywnej integracji. W przypadku uczestników z niepełnosprawnościami (ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) sfinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdów ich opiekunów, związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach związanych z realizacją projektu.

Ponadto podczas trwania zajęć w ramach projektu można zapewnić uczestnikom poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz jeśli zajęcia trwają co najmniej 6 godzin dydaktycznych również wyżywienie w formie obiadów.

 

Pytanie 7. Czy projekt może być realizowany do 05.2021 roku?

Odpowiedź: Tak, projekt może być realizowany do maja 2021 r. W Regulaminie konkursu nie określono końcowej daty trwania projektu jednakże należy mieć na uwadze, iż  zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

 

Pytanie 8. Czy jeśli 100% grupy docelowej w proj. to osoby z niepełnosprawnościami to we wskaźnikach efektywności społecznej i zatrudnieniowej, mam uwzględnić tylko raz odpowiednio przy 12% i 34%?

Odpowiedź: Jeśli na etapie planowania projektu istnieje prawdopodobieństwo, że w projekcie będą brały udział zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i pozostałe osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należy zapewnić możliwość monitorowania efektywności dla obu grup w postaci wpisania do projektu zarówno wskaźników efektywnościowych dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W sytuacji, gdy projekt z założenia dedykowany jest osobom z niepełnosprawnościami, wówczas należy wykazać wskaźniki efektywności społecznej i zawodowej w odniesieniu do tej grupy osób o wartości docelowej określonej na poziomie conajmniej kolejno 34% i 12%.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

TYP 2 projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, klubu integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Konkurs ma charakter otwarty, podzielony jest na 2 rundy.

Terminy składania wniosków:

I runda: 24.09.2018 r. do 05.10.2018 r

II runda: 22.10.2018 r. do 02.11.2018 r.

Termin, od którego można składać wnioski

24 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

2 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia I rundy to styczeń 2019 r., termin rozstrzygnięcia II rundy to luty 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

TYP 1 projektu

W ramach typu 1, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Olsztyna oraz MOF Ełku. Oznacza to, iż realizując projekt typu 1 jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Olsztyna lub MOF Ełku oraz uczestnikami projektu nie mogą być osoby zamieszkałe na terenie MOF Olsztyna lub MOF Ełku. W skład MOF Olsztyna wchodzą następujące gminy: miasto Olsztyn, gmina Barczewo, gmina Dywity, gmina Gietrzwałd, gmina Jonkowo, gmina Purda, gmina Stawiguda. W skład MOF Ełk wchodzą miasto Ełk i gmina Ełk.

TYP 2 projektu

W ramach typu 2, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Ełku. Oznacza to, iż realizując projekt typu 2 jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Ełku oraz uczestnikami projektu nie mogą być osoby zamieszkałe na terenie MOF Ełku. W skład MOF Ełku wchodzą miasto Ełk i gmina wiejska Ełk.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1 projektu:

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

a)  Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa*,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót  do życia społecznego,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b)  Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa*,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • kursy i szkolenia zawodowe.

c)  Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

d)  Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

 

TYP 2  projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

a)  w nowo utworzonych podmiotach,

b)  w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

TYP 1 projektu • 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – OPS i PCPR • 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − pozostałe podmioty publiczne i podmioty niepubliczne • 85% wydatków kwalifikowalnych − projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe; TYP 2 projektu • 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu • 85% wydatków kwalifikowalnych − projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 725 789,24 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn; e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl; telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86; godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg; e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl; Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16; godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk; e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl; telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77; godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Dodatkowo, na stronie umieszczone są najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ) odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-08-20

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nabór nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-003/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.