Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

7.1

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym - tryb pozakonkursowy

zakończony     od: 2016-03-16 do: 2016-04-29
Wyniki naboru

19 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru RPWM.07.01.00-IZ.00-28-001/16.

 

W wyniku oceny Komisji Oceny Projektów (KOP) żaden projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów i nie został wybrany do dofinansowania.

 

 

Komunikaty

Informujemy o rozpoczęciu prac Komisji Oceny Projektów.

Informacje
Etapy oceny projektów

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym. Przedmiotem naboru są projekty: 1) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604, 2) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg. Nabór prowadzony w trybie pozakonkursowym.

Termin, od którego można składać wnioski

16 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie instytucji organizującej nabór. Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wnioskodawcy, których projekty znajdują się w wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach trybu pozakonkursowego i podpisali pre-umowę lub podjęto uchwałę.

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

b) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

1. przebudowa ważnych dla województwa połączeń drogowych (drogi wojewódzkie) obejmująca m.in.:

- wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 100 do 115KN/oś,
- budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich – wyłącznie jako element projektu,
- budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, osłon przeciwolśnieniowych, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych,
- korektę łuków poziomych i pionowych,
- poprawę oznakowania poziomego i pionowego,
- wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających,
- budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę infrastruktury kolidującej,
- wycinkę kolidujących drzew.

Na drogach wojewódzkich preferencje otrzymają projekty spełniające kryterium kontynuacji i gotowości do realizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% (85% środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5 % środki budżetu państwa)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

137 459 405,53 zł w tym 130 586 435,26 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 6 872 970,27 zł środki budżetu państwa

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

lub

Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl

Michalina Czarkowska m.czarkowska@warmia.mazury.pl

Anna Szukiel a.szukiel@warmia.mazury.pl

telefony:

89 521 96 49
89 521 93 15
89 521 96 37

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

Pliki do pobrania

Wniosek do Zarządu

2016-03-15

Uchwała regulaminu

2016-03-15

Załącznik nr 1 do uchwały regulaminu

2016-03-15

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-03-15

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-03-15

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-03-15

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników Wytyczne do przygotowania studiów wykonalności

2016-03-15

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników Analizy finansowo-ekonomiczne

2016-03-15

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-03-15

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych

2016-03-15

Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych

2016-03-15

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-03-15

Załącznik nr 8 Karta definicji kryteriów formalnych

2016-03-15

Załącznik nr 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-03-15

Załącznik nr 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-03-15

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-03-15

Załącznik nr 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-03-15

Załącznik nr 1 do Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych

2016-03-15

Załącznik nr 13 Karta oceny kryteriów merytorycznych specyficznych

2016-03-15

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych specyficznych

2016-03-15

Załącznik nr 15 Regulamin komisji oceny projektów

2016-03-15

Załącznik nr 16 Wzór uchwały w sprawie dofinansowania projektu

2016-03-15

Załącznik nr 17 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-03-15

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny

2016-03-15

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności

2016-03-15

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

2016-03-15

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych

2016-03-15

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2016-03-15

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

2016-03-15

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć

2016-03-15

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa

2016-03-15

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

2016-03-15

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania

2016-03-15

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

2016-03-15

Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów

2016-03-15

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji

2016-03-15

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych

2016-03-15

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów

2016-03-15

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych

2016-03-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS