Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne, 14 września 2018 r.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne z Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu.

 

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na następujące typy projektów:

TYP 1 – realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy).
TYP 2 – realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej
z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem nr 1.

Konkurs jest skierowany do:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostek zatrudnienia socjalnego realizujących zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacji pozarządowych działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów prowadzących na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, jak i grupy docelowej konkursu, znajdują się w podrozdziale 3.3 i 3.4 Regulaminu konkursu.

 

Termin i miejsce spotkania

14 września 2018 roku w godzinach 10.00–13.30, Olsztyn

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 11 września 2018 roku do godz. 14:00.

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Program szkolenia

Pliki do pobrania

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu (prezentacja)

2018-09-18

Kluczowe założenia konkursu (prezentacja)

2018-09-18

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS