Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.2.1

Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16

zakończony     od: 2016-04-29 do: 2016-07-15
Wyniki naboru

04.05.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

27 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16.

Na liście rankingowej, która została zatwierdzona uchwałą Zarządu 14 grudnia 2016 r. dla wniosku znajdującego się na 18 miejscu ww. listy, złożonego przez Gminę Rozogi w wyniku omyłki pisarskiej został błędnie wskazany koszt całkowity (wartość projektu) oraz kwota wnioskowanego dofinansowania, w związku z czym koniecznym było zaktualizowanie ww. listy. Pozostałe informacje nie uległy zmianie.

14.12.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu.

Etapy oceny projektów

8 września 2016 r. zakończono etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.02.01-IZ-00-28-001/16.

 

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 13 września 2016r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej.

Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

Informujemy, że Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16.

Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to 31 października 2016 r.

Wydłużenie terminu oceny wynika z dużej liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu (119 wniosków), przy jednoczesnym trwaniu oceny merytorycznej w ramach innych ogłoszonych przez Instytucję konkursów (w ramach Działania 2.1, Poddziałania 2.4.1). Wydłużenie terminu oceny wynika również ze złożonej oceny merytorycznej wniosków, na którą składa się m.in. mechanizm wyjaśnień udzielanych przez Wnioskodawców do kryterium merytorycznego zerojedynkowego C1, możliwość warunkowania niektórych kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych, jak również zaangażowanie w ocenę ekspertów zewnętrznych. W związku z rozbieżnościami w ocenie wniosków zaistniała konieczność skierowania części wniosków do trzeciej oceny.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16.

Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 16 września 2016.

 

Wydłużenie terminu wynika z dużej liczby wniosków skierowanych do oceny formalnej (125 wniosków).

Niezbędne było powołanie ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków. Procedura powołania ekspertów spowodowała konieczność wydłużenia terminu zakończenia oceny formalnej.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do regulaminu konkursu wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru. Dotychczasowy wzór umowy nie był dostosowany w szczególności do wymogów systemu informatycznego SL2014, za pomocą którego Beneficjenci rozliczają projekt i komunikują się z Instytucją Zarządzającą. Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zmieszczeniu zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 13.06.2016 r.

W związku z problemami wydajnościowymi Systemu MAKS2 oraz zgłaszanymi przez Wnioskodawców uwagami, informujemy o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 15 lipca 2016 roku.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.1 podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej  na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

 

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt
 • inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie projekt.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego;
 • indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego;
 • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
 • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
 • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej kadry dla gospodarki.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

31 835 303,78 złote

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

 

Pytania i odpowiedzi z 29.06.2016 r. cz.1

Pytania i odpowiedzi z 29.06.2016 r. cz.2

Pytania i odpowiedzi z 27.06.2016 r.

Pytania i odpowiedzi z 17.06.2016 r.

Pytania i odpowiedzi z 14.06.2016 r.

Pytania i odpowiedzi z 20.04.2016 r.

Pytania i odpowiedzi z 11.05.2016 r.

Pytania i odpowiedzi z 24.05.2016 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-07-07

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-03-29

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-03-29

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-03-29

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-03-29

Załącznik nr 4 Karta oceny formlanej

2016-03-29

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej

2016-03-29

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-06-13

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2016-03-29

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-03-29

Załącznik nr 8 Katalog wyposażenia pracowni matematycznych

2016-03-29

Załącznik nr 9 Lista gmin województwa warmińsko-mazurskiego

2016-03-29

Załącznik nr 10 Lista średnich procentowych wyników Egzamin gimnazjalny

2016-03-29

Załącznik nr 10 Lista średnich procentowych wyników Egzamin maturalny

2016-03-29

Załącznik nr 10 Lista średnich procentowych wyników Sprawdzian szóstoklasisty

2016-03-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.