Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.7

Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (profilaktyka raka piersi), konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-005/18

zakończony     od: 2018-12-28 do: 2019-01-21
Wyniki naboru

23 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. W ramach konkursu jeden projekt uzyskał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

Typ projektu:

Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem MZ w zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Termin, od którego można składać wnioski

28 grudnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

21 stycznia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej (wraz  załącznikami) należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  • podmioty lecznicze,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem MZ w zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

•85% dla publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych •95% dla podmiotów niepublicznych innych niż podmioty lecznicze •w przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny całkowity udział środków publicznych w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu pochodzi w całości ze środków UE.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 457 483,95 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

 

  1. Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

tel.: 89 512 55 13,

faks: 89 512 55 09

e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

2. Punktów informacyjnych

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 – 18:00,  wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

Dodatkowo na stronie funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-11-22

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (profilaktyka raka piersi), konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-005/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS