Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja dokumentów wraz z wykazami zmian

18 kwietnia 2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację:

- Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM);

- Wzór umowy o dofinansowanie;

- Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Przyczyną wprowadzenia zmian w ww. dokumentach jest pismo Ministerstwa Rozwoju informujące o uruchomieniu Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępnej pod adresem: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl. Konieczność korzystania z ww. narzędzia przez beneficjentów wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Beneficjenci w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto zobligowani są do publikowania  zapytań ofertowych w ramach realizowanych postępowań za pośrednictwem strony Bazy Konkurencyjności.

Jednocześnie w związku z przeprowadzonymi konsultacjami z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WiM, dotyczącymi możliwości wykorzystywania Centralnego Systemu Teleinformatycznego przy składaniu wniosków o płatność, podjęto decyzję o odstąpieniu tworzenia podobnego narzędzia w ramach Lokalnego Systemu Teleinformatycznego. Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na składanie wniosków o płatność przy użyciu Centralnego Systemu Teleinformatycznego. Wobec powyższego, konieczne było wprowadzenie zapisów do ww. dokumentów.

W pozostałym zakresie ww. dokumenty do konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15 pozostają bez zmian.

 

Zaktualizowane dokumenty obowiązują od 18.04.2016 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-04-18

Wykaz zmian do regulaminu

2016-04-18

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-04-18

Wykaz zmian do instrukcji

2016-04-18

Wzór umowy o dofinansowanie

2016-04-18

Wykaz zmian do umowy

2016-04-18

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS