Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.1

Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/19 (zapobieganie próchnicy)

zakończony     od: 2019-03-29 do: 2019-04-29
Wyniki naboru

9 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, w ramach którego jeden projekt uzyskał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej, realizowany projekt ma się składać z 5 etapów:
1. akcji informacyjnej,
2. rekrutacji uczestników,
3. działań edukacyjnych,
4. przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych,
5. monitoringu działań w ramach programu.

Czy każdy z tych etapów jest obligatoryjny?

Odpowiedź 1:

W „Programie Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” (dalej Program) znajduje się następujący zapis (strona 26):

„Program będzie się składał z następujących etapów organizacyjnych:

1.   akcji informacyjnej,

2.   rekrutacji uczestników,

3.   działań edukacyjnych,

4.   przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych,

5.   monitoringu działań w ramach programu”.

Ponadto na stronach od 29 do 37 Programu opisano etapy programu polityki zdrowotnej i „działania podejmowane w ramach etapów”. Elementami składowymi Programu (zgodnie z zapisami wskazanymi na ww. stronach Programu) jest akcja informacyjna, rekrutacja uczestników, działania edukacyjne, przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych oraz monitoring działań w ramach Programu. Wobec powyższego każdy z ww. etapów jest obligatoryjny.

 

Pytanie 2:

Etap 4: przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych w Programie Profilaktyki wymienione są sugerowane interwencje. Czy leczenie zębów jest obligatoryjne, czy wystarczy, że zostanie dokonany przegląd wraz z zabezpieczeniem i lakowaniem zębów?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z zapisami Programu, wskazanymi na stronie 46 „Ostateczna wysokość kosztów jednostkowych poniesionych na uczestnika programu będzie zależała od indywidualnych potrzeb diagnostycznych poszczególnych osób biorących udział w programie (…)”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż to od indywidualnych potrzeb osób biorących udział w projekcie zależał będzie rodzaj, jak i ilość udzielonych świadczeń stomatologicznych. Należy jednakże pamiętać, iż zakres interwencji stomatologicznej skierowanej do danego uczestnika projektu, finansowany w ramach projektu, nie może wykroczyć poza grupę interwencji, wskazanych w Programie.

 

Pytanie 3:

Czy wsparciem musi zostać objęta cała grupa docelowa (wiek 0–17), czy też beneficjent może się skoncentrować na wybranej grupie wiekowej np. 3-6 lat?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z zapisami Programu, znajdującymi się na stronie 29 „Priorytetem niniejszego programu jest dotarcie do możliwie jak największego odsetka potencjalnych uczestników spełniających kryteria włączenia do programu (wiekowe oraz status ubóstwa/wykluczenia społecznego)”.

Jednocześnie należy wskazać, iż to Wnioskodawca, w oparciu o zapisy Regulaminu konkursu, jak i zapisy Programu, powinien samodzielnie określić grupę docelową, pamiętając o tym, iż uczestnikami projektu muszą być dzieci w przedziale wiekowym 0–17 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wnioskodawca może zatem skierować wsparcie projektowe do wybranej grupy wiekowej, tj. do dzieci w wieku 3–6 lat, spełniających kryteria włączenia. Równocześnie należy pamiętać, iż działania edukacyjne (w przypadku grupy docelowej 3–6 lat) należy skierować także do rodziców/opiekunów dzieci z grupy docelowej. W działaniach tych mogą brać udział również opiekunki przedszkolne/nauczyciele uczący daną grupę.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:

Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

Typ projektu:

Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej.

Konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/19

Termin, od którego można składać wnioski

29 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej (wraz  załącznikami) należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

  • podmioty lecznicze;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych;
  • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu: Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej.

W ramach przedmiotowego konkursu wybrane zostaną projekty mające na celu realizację Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; • 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 984 416,32 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

 

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

2. Punktów informacyjnych

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

Dodatkowo, na stronie internetowej funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2019-02-21

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/19 (zapobieganie próchnicy) , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS