Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.4.4

Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (niskoemisyjny transport miejski). Konkurs nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-03-29 do: 2019-05-06
Wyniki naboru
Komunikaty

13.08.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił Regulamin konkursu i Ogłoszenie o konkursie.

Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach konkursu z kwoty 2 964 854,00 EURO do 4 697 745,00 EURO, co w PLN po kursie przeliczeniowym EUR/PLN na poziomie 4,2912 z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywane jest zwiększenie, stanowi zwiększenie z 12 720 706,09 PLN do 20 158 963,34 PLN ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 11 Regulaminu konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów  w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu, o ile dostępne są środki w działaniu lub poddziałaniu.

Zmiany obowiązują od 13.08.2019 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (niskoemisyjny transport miejski).

Konkurs nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

29 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

6 maja 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 należy wysłać najpóźniej w terminie zamknięcia naboru, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 16:00.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie  – decyduje data nadania.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS);
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

 • budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. Park&Ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe);
 • zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu;
 • działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Preferencje:

 • w miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego;
 • w przypadku, gdy z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, finansowane będą projekty z zakresu transportu publicznego niskoemisyjnego lub bezemisyjnego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE) w tym niezbędnej dla tego transportu infrastruktury;
 • preferowane będą projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 720 706,09 złotych; od 13.08.19 r. – 20 158 963,34 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 13.08.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w §14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1. Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w godzinach pracy – poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 7:30-15:30:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 9 512 54 84,  89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

2. Osoby odpowiedzialnej za konkurs:

nabory.transport@warmia.mazury.pl

Tel.  89 521 96 30

89 521 96 15

89 521 96 42

89 521 96 37

89 521 96 49

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa – obowiazuje od 13.08.2019 r.

2019-08-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-02-22

Wytyczne ministerialne

2019-02-22

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (niskoemisyjny transport miejski). Konkurs nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS